O-STA

Redna skupščina NLB bo 11. junija

Nadzorni svet NLB je včeraj, 25. aprila, na svoji 46. seji zaključil aktivnosti, povezane s pripravami na sklic 22. skupščine delničarjev banke. Na seji je potrdil Letno poročilo 2012 in besedilo sklica redne letne skupščine, ki bo javno objavljeno v prihodnjih dneh. Redna skupščina delničarjev NLB bo 11. junija.

Na skupščini bodo delničarji obravnavali predlog imenovanja novih članov nadzornega sveta, saj letos prav z zaključkom redne letne skupščine dosedanjim članom poteče štiriletni mandat.

Izzivi za NLB vodilo za sestavo nadzornega sveta v novem mandatu

Pred NLB je prelomno obdobje, v katerem bo treba zaključiti Načrt prestukturiranja banke za Evropsko komisijo. Ta bistveno določa prihodnji strateški okvir delovanja banka v prihodnosti.

Ključen izziv za NLB je uresničevanje zastavljenega procesa preobrazbe, da bo banka postala vitkejša in bolj usmerjena k jedrni dejavnosti, k bančništvu na drobno in k financiranjem velikih ter srednjih in malih podjetij v Sloveniji in v širši regiji. Cilj nove strategije NLB, ki bo temeljila na načrtu prestrukturiranja, bo zagotoviti dolgoročno vzdržno in dobičkonosno poslovanje banke brez prihodnje državne pomoči. Jasno razmejeno intenzivno delo na področju nestrateških dejavnosti in s tem povezane priprave na prenos dela portfelja na slabo banko je zato predpogoj, ki omogoča preobrazbo banke.

Narava in zahtevnost preobrazbenih procesov v banki narekuje tudi sestavo nadzornega sveta v prihodnje. Ta je rezultat skrbnega izbirnega procesa in pridobljenih izkušenj v iztekajočem se mandatu. V predlogu nadzornega sveta so izkušeni in neodvisni nadzorniki, strokovnjaki, ki obvladujejo širok nabor ključnih znanj in izkušenj, potrebnih za uspešno podporo, usmerjanje in nadzorovanje dela uprave.

Po predlogu nadzornega sveta bo ta organ v prihodnje vitkejši, saj bo imel namesto sedanjih 11 po novem le 8 članov. Na ta način organiziranost nadzornega sveta naše največje banke sledi dobrim zgledom in praksam iz mednarodnega bančnega okolja. Tako sestavljen nadzorni organ bo komunikacijsko in stroškovno učinkovitejši. Znanja in izkušnje predlaganih posameznikov v njem pa zagotavljajo vzajemno skladnost njegovega delovanja in dobro korporativno upravljanje banke.

Po predlogu nadzornega sveta naj bi v tem organu, če bo tako potrdila skupščina delničarjev banke, v prihodnje delovali domači in mednarodni neodvisni strokovnjaki:

- Gaël de Pontbriand: korporativno bančništvo, upravljanje s tveganji, korporativno upravljanje, strategija in poslovne finance;
- Marianne Økland: prestrukturiranje bank, upravljanje s tveganji, korporativno upravljanje, kapitalski trgi, revizija;
- Stephan Wilcke: korporativno upravljanje, upravljanje s tveganji, bančništvo na drobno, prestrukturiranje bank, bančni nadzor;
- Miroslav Germ: p reobrazba poslovnih procesov, upravljanje s kadri, IT in razvoj;
- Sašo Cunder: podjetniške finance, investicijsko bančništvo, prestukturiranje;
- Dimitrios Stratikopoulos: investicijsko bančništvo; združitve in prevzemi, poslovne finance, pridobivanje virov financiranja
- Sergeja Slapničar: računovodstvo in revizija, korporativno upravljanje, nagrajevanje managementa in nadzornikov;
- Peter Testen: strategija in poslovodenje, razvoj storitev in odnosov s strankami, integracija IT.

Dokapitalizacija banke

Na skupščini bodo delničarji odločali tudi o spremembah in dopolnitvah Statuta NLB ter o podelitvi pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala za največ 367,2 mio evrov z izdajo največ 44 milijonov delnic (odobreni kapital). To povečanje naj bi skupaj z drugimi predvidenimi ukrepi, na katerih dela banka sama, zadoščalo za povečanje količnikov kapitalske ustreznosti, kot jih zahteva BS. Uprava banke je že na začetku mandata kot eno od svojih prvih prioritet postavila skrb za kapitalsko ustreznost in z intenzivnim delom na prestrukturiranju kreditov zmanjšuje potrebo po dodatnem svežem kapitalu.

Predsednik nadzornega sveta odstopil in predal Sašu Cundru

Gospod Klemen Vidic je odstopil z mesta predsednika nadzornega sveta NLB iz osebnih razlogov in predlagal za naslednika Saša Cundra. Nadzorni svet je ta predlog soglasno sprejel. Gospod Cunder bo predsedoval nadzornemu svetu v obdobju do redne skupščine delničarjev, ki je na sporedu junija.

Gospod Vidic je prevzel vodenje nadzornega sveta v zahtevnem obdobju, potem ko je njegov predhodnik gospod Janko Medja sprejel kandidaturo za predsednika uprave naše največje banke. V tem obdobju je nadzorni svet dopolnil sestavo uprave banke in podpiral pripravo načrta prestrukturiranja, ki ga od Republike Slovenije za NLB zahteva Evropska komisija. V tem obdobju je banka organizirala področje za nestrateške dejavnosti in začela reorganizacijo, ki že prinaša prve stroškovne prihranke v letu 2013.

Gospod Vidic se bo v prihodnje posvetil zaključku študija aktuarstva in nadaljeval poklicno pot kot aktuar.

Izbor novega člana uprave

Nadzorni svet je obravnaval tudi imenovanje novih članov uprave za področja finančnega upravljanja in upravljanja s tveganji. Več podrobnosti bo na voljo v prihodnjih dneh.

Priprave na prenos sredstev na DUTB

Ob koncu seje se je nadzorni svet seznanil tudi s potekom priprav in aktivnosti za prenos sredstev na DUTB. Kot je znano, je pomemben korak v tej smeri NLB naredila z oblikovanjem področja za nestrateške dejavnosti, ko je jasno razmejila njihov obseg od strateškega dela. NLB je pripravljena z različnimi variantami seznamov sredstev za prenos, tako da lahko odreagira takoj, ko bodo sprejete ustrezne odločitve pristojnih institucij izven NLB glede načrta prenosa. Če bo vse potekalo po načrtih, je, kar zadeva NLB, prenos "prve tranše" sredstev možen do konca junija.


Nadzorni svet NLB