O-STA

6. skupščina delničarjev Krke

Danes je v Novem mestu potekala 6. skupščina delničarjev farmacevtskega podjetja Krka. Na skupščini so obravnavali sedem točk dnevnega reda. Prisotni delničarji, ki so zastopali 42,7 odstotkov kapitala, so sprejeli vse sklepe, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet, razen predloga o spremembi statuta družbe. Sprejet je bil popravljen sklep, ki ga je v obliki nasprotnega predloga podala Slovenska odškodninska družba. Izvolili so nove člane nadzornega sveta, saj je dosedanjim potekel mandat. Sprejeli so letno poročilo za leto 2000, potrdili sklep o delitvi dobička in imenovali revizorja. Dividenda za delnico znaša 700 tolarjev bruto, kar je 27 odstotkov več kot lani.

Letno poročilo za leto 2000

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Miloš Kovačič je v uvodu na kratko predstavil rezultate dela v letu 2000, ki je bilo Krkino najuspešnejše poslovno leto doslej. Prodali so za 61 milijard tolarjev izdelkov in storitev, od tega za 47,7 milijarde tolarjev na tujih tržiščih. V primerjavi z letom 1999 so prodajo povečali za 20 odstotkov. Največjo rast, kar 109-odstotno, so dosegli v Ruski federaciji, uspešno pa so zastavili prodajo tudi na tržiščih Evropske unije, kjer so prodajo povečali za več kot 40 odstotkov. Čisti dobiček iz poslovanja se je tako v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 povečal za 58 odstotkov.

Delničarji so soglasno sprejeli letno poročilo za leto 2000.

Razporeditev dobička

Kljub dvema nasprotnima predlogoma, ki sta predlagala višjo dividendo, so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta o delitvi dobička. Ta je v letu 2000 znašal 7.112.521.293 SIT. Polovico omenjenega dobička so razporedili v rezerve, drugi del pa je ostal nerazporejen. Za udeležbo v dobičku je skupščina razporedila čisti dobiček iz leta 1999. Delničarjem bo izplačana dividenda v višini 700 SIT bruto na delnico, kar je v primerjavi z letom 2000, ko so delničarjem izplačali dividendo 550 tolarjev bruto, za 27 odstotkov več. Dividende bo Krka delničarjem, ki bodo 22. junija 2001 vpisani v delniško knjigo, vodeno pri Centralni klirinško depotni družbi, začela izplačevati v roku 30 dni po skupščini.

Udeleženci skupščine so sprejeli tudi sklep, da se upravi družbe kot udeležbo v dobičku izplača 109.767.125 SIT bruto (okoli 36.888.953 SIT neto), od tega eno tretjino v gotovini, dve tretjini pa v delnicah družbe. Prav tako se udeležba v dobičku izplača nadzornemu svetu, in sicer 20.603.933 SIT bruto (okoli 11.397.000 neto). Preostanek čistega dobička iz leta 1999 ostane nerazporejen.

Potrditev revizorja

Delničarji so tudi letos kot revizorja za poslovno leto 2001 potrdili revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Sprememba statuta

Uprava in nadzorni svet sta predlagala spremembo statuta družbe v delu, ki govori o uresničevanju pravic delničarjev in pridobitvi delnic. Na skupščini sta bila podana dva nasprotna predloga. Delničarji so s 75 odstotki prisotnih glasov izglasovali nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe, ki je bil le malenkost drugačen od prvotno predlaganega sklepa.

Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Ker je članom dosedanjega nadzornega sveta potekel mandat, so delničarji na skupščini izvolili nove člane. Tako so bili za dobo štirih let izvoljeni Bojan Dejak, Borut Jamnik, Janko Kastelic, Mojca Osolnik, Janez Prijatelj in Stanislav Valant. Novi člani nastopijo mandat jutri, 20. junija 2001.

Udeležence skupščine so obvestili tudi o novih prestavnikih delavcev v nadzornem svetu, ki jih je prav tako za obdobje štirih let izvolil Krkin svet delavcev. Novi člani so Sonja Kermc, Miroslav Kramarič, Darinka Kure, Boris Petančič in Božena Šuštar.

Lastništvo in tečaj delnice

V letošnjem letu se v Krki nadaljuje koncentracija lastništva. Od začetka leta se je število delničarjev znižalo za 1.540, na 53.144. Po zadnjih nakupih delež tujih investitorjev znaša 8,4 odstotka, delež obeh državnih investicijskih družb 23,9 odstotka, delež ostalih investicijskih družb pa 16,8 odstotka. Mali delničarji so od začetka leta prodali dobrih 19.000 delnic, zato se je njihov delež s 34,9 znižal na 34,4 odstotke. Slovenska podjetja, zavarovalnice in banke so v tem času povečala svoj delež iz 15,8 na 16,5 odstotka.

Po objavi informacije, da bo Banka Slovenije s 1. julijem letos odpravila omejitve za portfeljske naložbe tujih investitorjev, se je povpraševanje po delnicah pomembnejših slovenskih podjetij na Ljubljanski borzi povečalo. Lazard Capital Markets je v zadnjih tednih kupil skoraj 7.000 Krkinih delnic. Delnice so kupovali tudi domači investitorji, med njimi Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba. Tečaj se je ob povečanem povpraševanju zvišal. Posli se trenutno sklepajo po ceni nekaj nad 27.000 tolarjev za delnico.