O-STA

Banka SID objavila pogoje za pridobitev kreditov

Banka SID je objavila pogoje za pridobivanje kreditov v vrednosti 500 milijonov, ki so namenjeni mikro in malim podjetjem. Banka je napovedala so štirje posojilni programi, od tega sta dva namenjena financiranju naložb, zaposlovanja, raziskav in razvoja, dva pa sta namenjena financiranju poslovanja podjetij.

Za male podjetnike je še posebej zanimiv program za mikrofinanciranje poslovanja podjetij, v okviru katerega boste podjetniki lahko najemali posojila v višini med 30.000 in 100.000 €, posojila pa bodo namenjena predvsem financiranju obratnih sredstev.

Banka SID je objavila dva programa za iz Posojilnega sklada za MSP:

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014 za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014 za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

Pogoji za pridobitev kredita

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

1. po velikosti sodi v kategorijo MSP;

2. ni podjetje v težavah;

3. po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

4. nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

5. ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);

6. glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0,

razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,

razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;

7. posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;
8. ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,
9. izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: SID Banka

http://data.si/blog/2013/09/30/banka-sid-objavila-pogoje-za-pridobitev-kreditov/