O-STA

Varnost in zdravje pri delu in samozaposlene osebe

Bodoči podjetniki in samozaposlene osebe se srečujejo z nasprotujočimi si informacijami glede obveznosti samozaposlenih oseb po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju ZVZD-1). V nadaljevanju vam zato podajamo natančna pojasnila glede obveznosti samozaposlenih oseb, ki niso delodajalci, po ZVZD-1, za odgovore pa smo se obrnili tudi na Inšpektorat RS za delo.

Odgovornost za varnost in zdravje

Po ZVZD-1 ima status samozaposlene osebe kdor opravlja dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih delavcev oz. v delovni proces ne vključuje drugih oseb. Samozaposlena oseba je odgovorna tako za svojo varnost in zdravje kakor tudi za varnost in zdravje drugih oseb, na katere lahko vpliva s svojimi dejanji ali opustitvami pri izvajanju delovnega procesa.

Ocena tveganja

Samozaposlena oseba je dolžna oceniti tveganje. Če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Na Inšpektoratu RS za delo pojasnjujejo, da lahko Izjavo o varnosti z oceno tveganja samozaposlena oseba izdela tudi sama, je pa potrebno, da se morebitne nevarnosti in tveganja ter sprejemljivost ocenjenega tveganja ugotavljajo strokovno in realno ter da se strokovno opredelijo tudi ukrepi. V kolikor tega samozaposlena oseba ni zmožna zagotoviti sama, je smiselno, da to uredi z zunanjo strokovno osebo.

Izpit iz varstva pri delu in zdravniški pregled

ZVZD-1 izrecno ne določa, da mora samozaposlena oseba opraviti usposabljanje in izpit iz varstva pri delu ter zdravniški pregled na medicini dela. Na Inšpektoratu RS za delo pa opozarjajo, da je glede na prisotne nevarnosti, ki lahko obstajajo pri izvajanju dela samozaposlene osebe in čeprav to ni nikjer neposredno zapisano in zahtevano, ravno tako smiselno, da delavec, ki takšno delo opravlja, izvaja tudi posamezne druge ukrepe po ZVZD-1, kot npr. da se samoiniciativno na ustrezen način seznani z nevarnostmi in zagotavljanjem ukrepov za zmanjševanje nevarnosti in vplivov na zdravje ter da se pri tem preveri tudi izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje takšnega dela. Ni namreč odveč opozoriti na zgoraj opisano odgovornost, zlasti do drugih oseb.

Uporaba ustreznih sredstev za delo in osebne varovalne opreme

Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam.

Prijave inšpekciji

Samozaposlena oseba mora inšpekciji dela prijaviti nezgodo pri delu, zaradi katere je nezmožna za delo več kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav.

Varstvo pred požarom

Samozaposlena oseba mora skladno z vrsto in naravo dejavnosti, s katero se ukvarja, sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom v skladu s posebnimi predpisi.

POZOR: Če samozaposlena oseba zaposli delavce ali v delovni proces vključi druge osebe (npr. študente), zanjo veljajo vse obveznosti po ZVZD-1, ki zavezujejo delodajalce!

Pripravila Darja Golob Koritnik, DATA

http://data.si/blog/2013/09/26/varnost-in-zdravje-pri-delu-in-samozaposlene-osebe/