O-STA

Ugodna posojila pri SID banki - prva dva programa že odprta

V minulih tednih je zaokrožila novica, da bo pri SID banki na voljo za pol milijarde evrov ugodnih posojil, namenjenih malim in srednjim podjetjem. Sredstva bodo na voljo v okviru štirih programov, od katerih sta dva že objavljena; to sta Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014 in Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014. Poglejmo si podrobnosti že objavljenih dveh programov - katerim podjetjem so sredstva pravzaprav na voljo, za kakšen namen in kako do teh sredstev priti.

Katera podjetja lahko zaprosijo za posojilo?

Oba že objavljena programa sta namenjena le gospodarskim družbam, ki sodijo v kategorijomalih in srednjih podjetij, samostojni podjetniki so na žalost izključeni, kar je pri samostojnih podjetnikih vzbudilo nemalo slabe volje, saj so izjave ministra za gospodarstvo bile bolj obetajoče. Na posojila ne morejo računati podjetja z nekaterimi dejavnostmi (izključene dejavnosti), med njimi naj omenimo kmetijstvo, gozdarstvo, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami ter vse okoljsko vprašljive dejavnosti. Podjetje mora poslovati vsaj dve leti in imetivsaj tri zaposlene. Nekaj kriterijev se nanaša na zgodovino poslovanja podjetja in sicer:

· razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA podjetja lahko znaša največ 5,0

· razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom podjetja lahko znaša največ 3,0,

· razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti podjetja lahko znaša najmanj 1,5.

Podjetja, ki ne izpolnjuje zadnjih dveh pogojev, imajo kljub temu možnost pridobitve posojila, saj program navaja še dodatne kriterije, ki olajšujejo dostop do sredstev podjetjem, ki imajo pri Agenciji za raziskovalno dejavnost aktiven raziskovalni projekt ali program; podjetjem, ki imajo enega od ISO certifikatov; izvoznim podjetjem in podjetjem z visoko rastjo števila zaposlenih ter podjetjem z visoko stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega.

Velja še nekaj splošnih pogojev; podjetje ne sme biti v težavah in po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije ne sme imeti neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Posojilni pogoji

Višina posojila in obrestna mera sta različni pri obeh programih. Pri programu mikrofinanciranja poslovanja znaša višina posojila med 30.000 in 100.000 €, obrestna mera pa je vedno 6-mesečni euribor z 2 % pribitkom. Pri programu financiranja poslovanja pa je višina posojila lahko med 100.000 in 1.000.000 €, obrestna mera pa je odvisna od ocene kreditne sposobnosti družbe, vezana je na 6-mesečni euribor, pribitek pa se giblje med 0,91 % in 3 %. Ročnost posojil je pri obeh programih med enim in tremi leti, črpanje posojila pa je enkratno.

Čemu so posojila namenjena?

Posojila po obeh programih so namenjena financiranju poslovanja in jih ni mogoče porabiti za druge namene, npr. investicije. Med izdatke, ki jih lahko podjetje financira s takšnim posojilom, sodijo nakup materiala, nakup trgovskega blaga, storitve in plače. Izdatki, ki jih krijete s tem posojilom, lahko nastanejo v obdobju treh mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in šestih mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe. Izjema so plače, ki jih lahko financirate s posojilom le v obdobju šestih mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

Kako do posojil?

Najprej je potrebno seveda pazljivo prebrati celotno dokumentacijo, ki jo dobite na spletni strani SID banke, in preveriti, ali podjetje sploh ustreza vsem kriterijem za upravičenost posojil. V naslednji fazi se je potrebno odločiti, katere izdatke bi želeli financirati s posojilom in določiti višino posojila, za katerega nameravamo zaprositi. Preveriti je potrebno, na kakšen način lahko posojilo zavarujemo. Če se odločimo za kandidaturo postopek ni zapleten. Potrebno je izpolniti nekaj obrazcev, najpomembnejša sta Vloga za financiranje in Predstavitev stranke, v kateri med drugim podjetje, njegovo lastniško strukturo, premoženje, dejavnosti, tržni položaj in razvojno vizijo podjetja. Če imate težave s pisanjem ali za pripravo obrazca enostavno nimate časa, ga lahko za vas pripravi podjetje DATA d.o.o. - pokličite na tel. 01 6001 525 ali nam pišite data@data.si, s svetovalci opravite kratek intervju in pripravili vam bodo kvalitetno prijavo. Pomagajo vam lahko tudi pri preverjanju ali izpolnjujete kriterije za prejem posojila. Obrazce se odda elektronsko, na odobrite posojila čakate le deset delovnih dni, po odobritvi pa ga je možno črpati takoj.

Janez Berdavs, DATA d.o.o.

http://data.si/blog/2013/10/08/ugodna-posojila-pri-sid-banki-prva-dva-programa-ze-odprta/