O-STA

Predlog o kadrovskih zamenjavah v vodstvu ZZB

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 8. oktobra 2013 sprejelo naslednji

predlog

O KADROVSKIH ZAMENJAVAH V VODSTVU ZVEZE

1.

Predsedstvo je s polnim razumevanjem sprejelo izjavo predsednika Zveze tovariša Janeza Stanovnika, da iz zdravstvenih razlogov ne more več opravljati funkcijo predsednika Zveze.

Predsedstvo predlaga Glavnemu odboru, da njegov predlog o predčasni razrešitvi sprejme.

Predsedstvo predlaga tudi, da Glavni odbor razglasi Janeza Stanovnika za častnega predsednika Zveze, v znak velikega spoštovanja in priznanja za njegovo dolgoletno uspešno vodenje Zveze.

2.

Predsedstvo meni, naj bi novega predsednika Zveze izvolili iz vrst najaktivnejših sedanjih članov ZB, ki so v Zvezi in v javnosti doslej nesporno izpovedovali popolno privrženost vrednotam narodnoosvobodilnega boja in s tem zavezanost demokratičnemu razvoju Republike Slovenije po načelih pravne in socialne države in ki so sposobni povezovalno in ustvarjalno sodelovati pri delovanju in nadalnjemu razvoju Zveze kot pluralne in nestrankarske organizacije civilne družbe na temelju pozitivnega spomina in vrednot NOB.

Upoštevajoč te kriterije predlaga predsedstvo, da Glavni odbor Zveze izvoli za predsednika Zveze z veljavnostjo do konca tega mandata, to je do 27.9.2015 in z možnostjo ponovne izvolitve tovariša

TITA TURNŠKA, roj. 25. 12. 1938, univ. dipl. inž. elektrotehnike, stanujočega Gabrijele 71, 8296 Krmelj, dosedanjega podpredsednika Zveze in znanega javnega delavca, ki je bil minister za obrambo RS v vladi dr. Drnovška in veleposlanik na Kitajskem.

3.

Predsedstvo predlaga združenjem in drugim kolektivnim članom Zveze, da se na sejah organov seznanijo z vsebino tega dokumenta in po svoji presoji sporočijo predsedstvu Zveze stališča in morebitne dodatne predloge.

Predsedstvo meni, da bo celotna dejavnost Zveze ostala na sedanjih vsebinskih usmeritvah s posebnim poudarkom na vrednotah NOB v sedanjem času.

Številka: 020-3/13

PREDSEDSTVO

ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA

VREDNOTE NOB SLOVENIJE