O-STA

Svet Vlade RS za mladino

Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za Svet opravlja Urad RS za mladino.

Svet Vlade RS za mladino spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, spremlja in ocenjuje vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe, predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni, obravnava in daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh, razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih, daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine, daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih, obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine, daje Vladi Republike Slovenije ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah, vzpodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni, vzpodbuja in skrbi za mednarodno povezovanje in izvajanje prevzetih mednarodnih obveznostih povezanih z mladino.

Svet ima predsednika in devetnajst članov, ki so imenovani po načelu dvopartitne sestavljenosti:

Predstavniki mladinskih organizacij in združenj:

· 3 predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij,

· 1 predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,

· 1 predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,

· 1 predstavnik Študentske organizacije Slovenije,

· 1 predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,

· 1 predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,

· 1 predstavnik mladinskih centrov

· 1 predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije ga sestavljajo:

Minister za izobraževanje, znanost in šport kot predsednik,

1 predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,

1 predstavnik Ministrstva za kulturo,

1 predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

1 predstavnik Ministrstva za notranje zadeve,

1 predstavnik Ministrstva za zdravje,

1 predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje,

1 predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor,

1 predstavnik kabineta predsednice vlade,

1 predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino.

Svet je bil ustanovljen junija 2009, njegov mandat pa je 4 leta. Trenutna sestava Sveta je bila imenovana 12. septembra 2013.

Sestava Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino:

S strani predstavnikov mladinskih organizacij in združenj:

- Tin Kampl, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,

- Nina Kušar, predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij,

- Uroš Leskovar, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,

- Miha Mohorko, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,

- Helena Harej, predstavnica mladinskih svetov lokalnih skupnosti,

- Mitja Urbanc, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,

- Klemen Peran, predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,

- Uroš Skrinar, predstavnik mladinskih centrov,

- Žiga Vavpotič, predstavnik drugih NVO, ki delujejo na področju mladine.

S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije ga sestavljajo:

- dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

- Jan Škoberne, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,

- Katja Perat, predstavnica Ministrstva za kulturo,

- Dejan Levanič, predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- Dragica Sternad Pražnikar, predstavnica Ministrstva za notranje zadeve,

- dr. Agata Zupančič, predstavnica Ministrstva za zdravje,

- Jani Prednik, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje,

- mag. Bojan Kumer, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor,

- mag. Peter Debeljak, Urad RS za mladino,

- Tamara Vonta, predstavnica kabineta predsednice Vlade RS.