O-STA

Spremembe pri posojilu povezanih oseb in družinskih članov

Od 1. januarja 2014 bodo veljala spremenjena pravila o tanki kapitalizaciji - davčnemu priznanju obresti.

Po novem zakonu, ki je bil sprejet septembra, se med posojila, pri katerih se ugotavlja presežek posojil in od presežka obračunane obresti, štejejo tudi posojila povezanih oseb in družinskih članov. Če se do 31.12.2013 za ugotavljanje presežka posojil ugotavlja kapital kot vsota vplačanega kapitala, prenesenega čistega dobička in rezerv, se po novem v izračun kapitala štejejo vse sestavine kapitala po računovodskih standardih razen čistega poslovnega izida tekočega leta. Po novem v osnovo za izračun štejemo tudi npr. presežek iz prevrednotenja (denimo zemljišč, finančnih naložb) in prenos presežka iz prevrednotenja v poslovni izid.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA