O-STA

NLB v tem tednu organom pregona predala dodatna dokazna gradiva

V NLB poteka sistematičen in strukturiran proces ugotavljanja in raziskovanja sumov kaznivih dejanj. V tej fazi se osredotočamo predvsem na 100 največjih primerov, ki so povezani s skoraj 75 % vseh rezervacij za slaba posojila v minulih letih in drugimi nepravilnostmi. V letošnjem letu smo organom pregona v obravnavo predali več kot 30 primerov. Aktivnosti bomo pospešeno nadaljevali, zato se bo število predanih primerov nenehno povečevalo.

NLB se je spričo nekaterih neusklajenosti in interpretacij zakonodaje na področju spoštovanja bančne tajnosti v tem letu soočala s precejšnjimi frustracijami tako na svoji strani kot na strani organov pregona, kajti tako NLB kot drugi si želimo, da bi se postopki in sodelovanje lahko odvijali hitreje. Banka z vsemi organi preiskovanja in pregona v državi redno in konstruktivno sodeluje, pri tem pa deluje dosledno in skladno z zakonodajo ter ob upoštevanju bančne tajnosti po ZBAN.

Zaradi omenjenega je bila NLB (in bo še naprej) aktivni pobudnik za sprejetje bolj doslednih zakonodajnih podlag. V letu 2013 smo že predlagali izboljšave in sodelovali pri zadnji spremembi ZBan-1L, tej spremembi pa mora po našem mnenju slediti tudi ustrezna dopolnitev Zakona o kazenskem postopku.

Vezano na zgornje banka redno preučuje pravila glede predaje ustreznih dokaznih gradiv. Veseli smo bili pomembnega koraka naprej, ko je v novembru 2013 Banka Slovenije s svojim javnim mnenjem podala dodatno interpretacijo, na podlagi katere je lahko NLB organom pregona v tem tednu že izročila tudi dodatna dokazna gradiva za nekatere predhodno naznanjene primere sumov nepravilnosti.

Banka z integriteto deluje in živi vsak dan

Za preobrazbo banko je ključnega pomena, da se razjasnijo okoličine in ugotovi odgovornost za pretekle izgube. Ta proces v banki teče sistematično in strukturirano, zato bo zajel brez izjeme vse primere večjih izgub, in skladno ugotovitvam bodo sledili ustrezni postopki. Poleg preiskovanja morebitnih preteklih nepravilnosti v sami NLB d.d. pa je bilo že opravljeno ali pa je v teku kar nekaj revizij tudi v hčerinskih podjetjih skupine NLB. O vseh aktivnostih smo obveščali tako regulatorja kot tudi Nadzorni svet banke.

Posebno pozornost za prihodnost namenjamo krepitvi integritete banke, s katero delujemo preventivno v smislu preprečevanja škodljivih ravnanj v prihodnosti. V ta namen banka organizira izobraževanja, interno komunicira ter predvsem skrbi za transparentno sprejemanje odločitev. Prav tako je banka letos sprejela jasno navodilo glede preiskovanja sumov nepravilnosti, ki ga vpeljuje tudi v članice NLB skupine, ter tako gradi preventivni kot kurativni strukturi preprečevanja nepravilnosti v bančnem poslovanju.

Osnovno vodilo NLB je osebna zavezanost in predanost vodstva banke in vseh zaposlenih, da zagotovimo najvišje standarde na področju etičnega ravnanja.

Korporativno komuniciranje