O-STA

Kdaj postati zavezanec za DDV?

Po zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oz. fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede ali ustvarja dobiček ali izgubo. Ne glede na navedeno se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV, torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijsko številko (ID).

Tiste osebe, ki se bodisi zaradi neizpolnjevanja pogojev bodisi iz drugih razlogov odločijo, da se ne identificirajo za namene DDV, na svoje storitve ali prodano blago ne zaračunavajo DDV-ja, ni jim potrebno voditi davčnih evidenc in oddajati obračune DDV-ja (mesečno ali trimesečno), na drugi strani pa si tudi ne morejo odbiti vstopnega DDV, ki jim je zaračunan za nabave blaga in storitev pri opravljanju svoji dejavnosti (znesek povečuje posamezen strošek, nabavo).

Ločimo obvezno in prostovoljno identifikacijo za DDV

Obvezno morajo pridobiti ID številko vsi davčni zavezanci, ki:

  • so v zadnjih 12 mesecih (ne preteklem koledarskem letu!) presegli 50.000€ obdavčljivega prometa (kmetje pa, če so presegli limit 7.500€ katastrskega dohodka v preteklem letu)
  • so v preteklem koledarskem letu presegli 10.000€ limita za pridobitev blaga iz drugih držav članic EU
  • (tujci), ki so presegli limit 35.000€ za dobave blaga v RS (prodaja na daljavo, npr. spletna trgovina)
  • prejemajo ali opravljajo storitve davčnim zavezancem iz druge države članice EU (ni limita); če se prodaja blago ali storitve npr. fizičnim osebam ta obveza ne velja.

Prostovoljno se glede na navedeno lahko vključijo vsi ostali davčni zavezanci in s tem pridobijo enake pravice kot tudi obveznosti, ki jih imajo "redni" zavezanci identificirani za DDV. Posebnost je le v tem, da morajo prostovoljni zavezanci za DDV ostati v sistemu 60 mesecev (5 let), medtem ko obvezni zavezanci tega pogoja nimajo.

Davčni zavezanci morajo torej skrbno spremljati svoje poslovanje, da se pravočasno identificirajo za namene DDV, saj postopek žal ni zaključen v enem dnevu.

Vlogo za pridobitev ID številke (obrazec DDV-P2 oz. DDV-P3) je potrebno izpolniti in oddati elektronsko, preko:

  • eVem točke ali
  • spletnega portala eDavki.

Zaradi večjih davčnih utaj v obliki "davčnih vrtiljakov" ipd je DURS že pred časom poostril nadzor nad pridobiteljem ID številk, zato je potrebno vlogi priložiti tudi dokazila o namenu dejavnosti (pri novoustanovljenih podjetjih in tistih, kjer so lastniki tuje fizične osebe, so še posebej previdni), poslovni načrt, pogodbe, predpogodbe, izdani in prejeti računi, izpis iz poslovnih knjig ipd.

Po oddaji vloge s prilogami ima davčni organ sicer čas do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka, da izda odločbo o identifikaciji za DDV, vendar je praksi dejansko bolje - nekako od 7 do 14 dni. Prejem odločbe je pomemben zaradi navedbe datuma od katerega dalje je davčni zavezanec registriran v sistemu DDV, ker mora od tega datuma dalje obračunavati DDV in izpolnjevati ostale obveznosti, ki vejajo za davčne zavezance identificirane za DDV. Z odločbo DURS-a je dodeljena tudi ID številka, ki je v RS sestavljena iz dodatka SI in davčne številke.

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.

http://data.si/blog/2013/12/11/kdaj-postati-zavezanec-za-ddv/