O-STA

Objava rezultatov pregleda kakovosti bančnega portfelja in obremenitvenih testov - s pojasnili NLB

Banka Slovenije je dne 12. 12. 2013 objavila rezultate pregleda kakovosti bančnega portfelja in obremenitvenih testov.

Za razumevanje rezultatov skrbnega pregleda in obremenitvenih testov navajamo nekaj pojasnil:
- Vsi navedeni podatki v dokumentu se nanašajo na NLB Skupino.
- Neodvisni pregledovalci so pregledali celotna sredstva banke ter ocenili, da je bruto vsota pričakovanih izgub po osnovnem scenariju v letih 2013-2015 4.225 mio EUR. Od celotne bruto vsote pričakovanih izgub je imela NLB Skupina že oblikovanih 2.206 mio EUR oslabitev in rezervacij, poleg tega pa lahko pričakovane potrebne izgube pokriva tudi s tekočim pozitivnim rezultatom iz poslovanja v naslednjih letih ter rezervo pri kapitalu, kar skupaj znaša 376 mio EUR.
- Iz tega izhaja, da za pokrivanje preostalega dela izgube znaša primanjkljaj kapitala v višini 1.464 mio EUR oz. brez upoštevanja terjatev za odložene davke v višini 1.643 mio EUR.
- Skladno z objavo RS in BS bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi za pokrivanje kapitalskega primanjkljaja, s čimer bo zagotovljeno stabilno tekoče poslovanje NLB, vključno s povišanjem kapitala, za katerega so sredstva RS že pripravljena.
- NLB v času objave teh rezultatov ter v pričakovanju dokapitalizacije pozornost usmerja predvsem na delo s strankami in zaposlenimi, posluje normalno. Poudarjamo osredotočenost na preobrazbo banke v vzdržno pozitivno delujočo, etično banko za prihodnost, pri čemer tudi z najvišjo prioriteto preiskujemo dejavnike, ki so prispevali k ustvarjanju nadpovprečnih izgub banke, predvsem v kreditnem portfelju banke, ki originalno izvira iz obdobja pred 2009.

Podrobni rezultati s pojasnili NLB so za NLB Skupino na voljo v dokumentu. Pojasnila v dokumentu si lahko ogledate tako, da se z miško približate oblačku.

Celotno poročilo Objava rezultatov pregleda kakovosti bančnega portfelja in obremenitvenih testov je objavljeno na spletni strani Banke Slovenija. Na njej so na voljo tudi odgovori na najbolj pogosta vprašanja.


Korporativno komuniciranje