O-STA

Zaključna konferenca projekta ReNewTown

Velenje, 31. januar 2014 - Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani bo 11. in 12. februarja potekala zaključna konferenca projekta ReNewTown.

Namen zaključne konference projekta ReNewTown (http://konference.ef.uni-lj.si/renewtown/) je kritično ovrednotiti alternativne pristope k izboljševanju konkurenčnosti in privlačnosti post-socialističnih mest Srednje in Vzhodne Evrope.

Na konferenci bodo obravnavane tri ključne diskusijske teme plenarnih in paralelnih sekcij: Nove ekonomske in družbene funkcije post-socialističnih stavb, javnih prostorov, sosesk in/ali naselij; Pristopi k ustvarjanju identitete ter k tržni diferenciaciji med post-socialističnimi urbanimi naselji; Vrednote, blaginja in izziv trajnostnega razvoja v post-socialističnih urbanih naseljih. V diskusijah bodo sodelovali akademski raziskovalci, prostorski načrtovalci, odgovorni za trženje mest, predstavniki kreativnih industrij in oblikovalci relevantnih razvojnih politik.

Posebna pozornost bo v okviru konference namenjena predstavitvi treh ključnih projektnih publikacij (njihove elektronske verzije so na voljo na spletni strani projekta): Post-Socialist City: A Role Model for Urban Revitalisation in the 21st Century, Handbook of Models; Transnational Manual for Urban Revitalisation; Transnational Development Strategy for the Post-Socialist Cities of Central Europe.

Projekt z naslovom Novo post-socialistično mesto: Konkurenčno in privlačno (skrajšano projekt ReNewTown: http://www.renewtown.eu), ki se izteče konec letošnjega marca, Mestna občina Velenje izvaja v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Konzorcij partnerjev, v katerem od slovenskih institucij poleg Mestne občine Velenje sodeluje še Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, vodi Institut Stanisława Leszczyckega za geografijo in prostorsko načrtovanje, ki deluje v sklopu Poljske akademije znanosti.

V okviru projekta si prizadevamo izboljšati kakovost post-socialističnega urbanega okolja s pozitivnim preoblikovanjem krajinske ureditve stanovanjskih naselij ter z izboljšano kakovostjo in dostopnostjo javnih zgradb in prostorov, s povečanjem števila kulturnih in drugih dogodkov, z močnejšo podporo podjetniškim pobudam ...

Z raziskovalnim delom smo v okviru projekta identificirali alternativne pristope k revitalizaciji mest in izvedli pilotne akcije v štirih srednje- in vzhodnoevropskih državah (Češka, Poljska, Slovaška, Slovenija). Za več informacij obiščite http://www.renewtown.eu/pilot-actions.html.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je kot akademski partner v projektu ReNewTown sodelovala pri zasnovi in izvedbi raziskovalnih študij na temo stanja in gibanja števila in relevantnih struktur prebivalstva, zaposlenosti, zadovoljstva prebivalcev urbanih središč s kakovostjo življenja, njihovih pričakovanj v zvezi z nadaljnjim razvojem urbanih središč, v katerih živijo itd. Na teh študijah temeljita Transnacionalni priročnik za urbano revitalizacijo ter Transnacionalna strategija razvoja srednjeevropskih post-socialističnih mest.

V Sloveniji smo poleg mestne občine Velenje v analize stanja in trendov vključili tudi mestno občino Nova Gorica, kot osnovo za primerjavo pa smo uporabili vseslovenski reprezentativni vzorec meščanov, zato so rezultati analize relevantni tudi za oblikovalce razvojnih politik v drugih slovenskih mestih s pečatom socialistične urbane dediščine.

Mestna občina Velenje je v okviru projekta ReNewTown s pomočjo investicije, ocenjene na 46.500 evrov, julija 2012 obudila nesnovno kulturno dediščino, ki je močno zaznamovala nastanek mesta Velenje - udarniške delovne akcije. S pomočjo mladih in starejših prostovoljcev Mladinskega centra Velenje, Društva brigadirjev Velenje in prebivalcev krajevne skupnosti Gorica so člani projektne skupine s prostovoljnim delom obnovili opuščeno otroško igrišče. Ta javni prostor je z enostavnimi posegi (obnova obstoječih ali postavitev novih klopi, ureditev sprehajalnih poti, nova zasaditev in zazelenitev, namestitev zunanjih fitnes naprav in otroških igral) dobil novo podobo in novo funkcijo.

V Velenju in okolici smo v zadnjih letih v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje ter s predstavniki udarnikov, ki so pred desetletji gradili naše mesto, izvedli že več podobnih projektov (npr. čiščenje in oživitev nekdanjega letnega kina). Prepričali smo se, da tovrstni projekti močno krepijo medgeneracijski dialog ter družbeno odgovorno ravnanje sodelujočih.

Več informacij o projektu vam bosta z veseljem posredovala prof. dr. Irena Ograjenšek (irena.ograjensek@ef.uni-lj.si) kot predstavnica Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter Marko Govek (marko.govek@velenje.si) iz Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje.