O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Sofinanciranje naložb v gospodarstvo v letu 2013

Velenje, 7. februar 2014 - Na 25. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki je potekala v torek, 4. februarja, so se svetnice in svetniki seznanili tudi s Poročilom o dodeljenih državnih pomočeh "de minimis" za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje v letu 2013.

Vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje Karla Sitar je med drugim povedala, da je bil Odlok o spodbujanju podjetništva v mestni občini Velenje, ki ga je lani sprejel Svet Mestne občine Velenje, pripravljen na podlagi uredb Komisije Evropske skupnosti in potrjen s strani Ministrstva Republike Slovenije za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči.

V odloku so določeni nameni, pogoji, upravičenci, ukrepi in postopek dodeljevanja sredstev za spodbujanje podjetništva ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. V odloku je tudi zapisano, da bo Mestna občina Velenje sofinancirala naložbe v gospodarstvo, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, zagotavljala podporo subjektom inovativnega okolja, sofinancirala svetovanje in razširjanje znanja ter usposabljanje v obliki posebnega izobraževanja, promocijske aktivnosti podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest, povezovanje podjetij, projekte inovacij, subvencionirala najemnine poslovnih prostorov ter spodbujala socialno podjetništvo ter projekte, pomembne za razvoj mestnega središča. Za vsakega od teh ukrepov so v odloku tudi podrobneje opredeljeni nameni, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, višina sofinanciranja in instrument dodeljevanja sredstev.

Mestna občina Velenje je v lanskem letu sofinancirala naložbe v gospodarstvo. V proračunu je bilo za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v lanskem letu namenjenih 50 tisoč evrov.

Na podlagi razpisa smo razdelili 42.418,01 evra, dejansko izplačanih pa je bilo 31.796,50 evra, saj je eden od upravičencev do sofinanciranja po napovedanem preverjanju namenske porabe sredstev odstopil od pogodbe o dodelitvi sredstev, dva upravičenca pa sta investicijo realizirala v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno.

Za spodbujanje podjetništva v letošnjem letu je v proračunu Mestne občine Velenje namenjenih 200 tisoč evrov, s katerimi bomo sofinancirali naložbe v gospodarstvo in ustvarjanje novih delovnih mest ter subvencionirali najemnine poslovnih prostorov v mestnem središču.