O-STA

Obvestilo za delničarje Gorenja in javnost

Na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Gorenje obvešča delničarje in javnost, da je skupščina delničarjev, ki je bila 22. junija 2001 v Velenju, ob 64,8 % zastopanosti osnovnega kapitala družbe, sprejela Letno poročilo za leto 2000 in sklenila, da se čisti dobiček leta 2000 v višini 2.884.829.006,39 SIT razporedi tako, da se 1.730.897.403,83 SIT razporedi v rezerve, preostali čisti dobiček v višini 1.153.931.602,56 SIT pa ostane nerazporejen.

Poleg tega je sprejela sklep, da se iz nerazporejenega čistega dobička leta 1998 nameni za dividende delničarjem 854.000.000,00 SIT, kar znaša 70,00 SIT bruto na delnico, za udeležbo na dobičku članom Uprave 22.806.951,00 SIT in za nagrade članom Nadzornega sveta 11.513.334,00 SIT, kar vse skupaj znaša 888.320.285,00 SIT.

Po sklepu skupščine so upravičenci do dividende delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 30.06.2001. Dividenda, udeležba na dobičku in nagrade bodo izplačane v roku 70 dni od sklepa skupščine delničarjev.

Skupščina je imenovala za revizorja za poslovno leto 2001 KPMG Slovenija, d.o.o., managment, consulting in revizija, Ljubljana, Dunajska 21.

Uprava Gorenja, d.d.