O-STA

Nadzorni svet potrdil novo strategijo NLB Skupine in se seznanil s poslovnimi rezultati leta 2013

Nova strategija NLB Skupine: vzdržno dobičkonosna bančna skupina, med tremi najboljšimi ponudniki storitev na posameznih trgih


Danes, 28. februarja, je nadzorni svet NLB sprejel nove Strateške usmeritve NLB Skupine 2014 - 2018. Največja slovenska bančna skupina bo usmerjena predvsem na tiste tržne segmente in trge v regiji, kjer se lahko uvrsti in obdrži med tremi najboljšimi ponudniki storitev glede na dobičkonosnost ali tržni delež. Prenovila bo velik del pomembnejših procesov, vključno z vsemi vidiki kreditnega poslovanja. Konkurenčnost, tržni položaj ter s tem vzdržno dobičkonosnost bo dosegla preko višje odzivnosti, aktivnega pristopa do strank, usmerjenosti v razvoj podjetništva, optimizacije prodajnih poti in stroškovne učinkovitosti.

Aktivni pristop do strank je v središču pozornosti nove strategije NLB Skupine. Za konkurenčnost NLB bo ključna kakovost storitev, učinkovitost, poznavanje strank, svetovanje ter dostopnost in odzivnost. Skupaj s strankami bomo iskali nove poslovne priložnosti, naj bodo kreditni posli ali prestrukturiranje podjetij. Poglobljeno razumevanje različnih potreb strank bo porok za vzpostavitev dolgoročnega poslovnega odnosa v obojestransko korist. Optimizirali bomo tržne poti in razvili dodatne e-rešitve, ki bodo pregledne in uporabnikom prijazne. Poleg segmenta prebivalstva in velikih ter srednjih podjetij bo posebna pozornost namenjena mikro in malim podjetjem. NLB bo spodbujala razvoj podjetništva in s tem gradila trden temelj gospodarstva na ciljnih trgih, ob hkratnem ohranjanju uravnoteženega profila tveganosti.

Banka nadaljuje s Programom preobrazbe, ki poteka v rokih ter znotraj načrtovanih sredstev in je bistvenega pomena za razvoj ustreznih organizacijskih sposobnosti in kompetenc, ki bodo omogočile uresničevanje novih strateških usmeritev.

NLB Skupina tako uvaja obsežne izboljšave na področju politike odobravanja kreditov, procesov, podpornih sistemov in notranjih kontrol. Odločitve so preglednejše in strokovno bolje utremeljene, postopki pa so že danes krajši. Predpogoj za to je kakovostno korporativno upravljanje brez neprimernih vplivov. V letu 2014 bo banka zaključila večstopenjsko reorganizacijo, s katero poenostavlja poslovne procese, optimizira stroške, povečuje odzivnost na potrebe strank in izboljšuje komunikacijske poti. Uvajanje izboljšav se bo nadaljevalo tudi v letu 2015 in bo postalo stalnica.

Bistven sestavni del preobrazbre banke je vzpostavitev celovitega sistema integritete, kar vključuje tudi sistematično preprečevanje nepravilnosti v bančnem poslovanju v prihodnje in sposobnost hitrega ukrepanja, če do njih pride.

Strateške družbe NLB Skupine bodo usmerjene k samostojnemu vzdržnemu doseganju 10% povprečnega donosa na kapital ter doseganju več kot 15% tržnega deleža na trgih ali v tržnih nišah, na katerih so prisotne, ter več kot 20% tržnega deleža v Sloveniji kot domačemu trgu. V bančnih članicah bomo zasledovali spremembe, potrebne za znižanje razmerja med stroški in prihodki pod 60%. V NLB Skupini bomo ohranjali visoko likvidnost in varnost depozitov strank.

V strateškem jedru NLB Skupine ostaja šest univerzalnih bank na trgih JV Evrope, in sicer dve na območju Bosne, ter po ena v Makedoniji, Črni gori, Srbiji in na Kosovem. Med strateškega uvrščamo tudi zavarovalniški del (NLB Vita, Skupna in Nov penziski fond), upravljanje premoženja v NLB Skladih in družbo za procesiranje Bankart.

Skladno z zavezami, danimi Evropski komisiji ob odobritvi državne pomoči, se bo NLB Skupina delno ali v celoti umaknila iz nestrateških dejavnosti, med drugim iz financiranja finančnih holdingov, gradbeniške in transportne dejavnosti, dejavnosti faktoringa in lizinga nepremičnin ter čezmejnega financiranja, razen kadar je slednje v povezavi s posli slovenskih podjetij v tujini.

Nove vrednote NLB Skupine

Nova strategija temelji na novih vrednotah NLB Skupine. Stranke so izhodiščna vrednota NLB, vsak dan se osredotočamo nanje in razumevanje njihovih pogledov in stališč. Banko spreminjamo v smeri izboljšanja kulture integritete, odgovornosti in razmišljanja na način, da naj bo končna rešitev najboljša za vse udeležence. Zvesti smo vrednoti doseganja ciljev in zavezani k odprti in spoštljivi dvosmerni komunikaciji. Zavzemamo se za predano delovanje na področju družbene odgovornosti. V tem okviru se bo banka še zlasti zavzemala za razvoj podjetništva.

Strategija temelji na ljudeh, zato želi NLB postati zaželen delodajalec na vseh ključnih trgih, v okviru možnosti bomo vlagali v razvoj kompetenc in pridobivanje izkušenj svojih zaposlenih. Ciljno vodenje, ki vključuje postavljanje in merjenje ciljev, je in bo temelj skrbnosti in prevzemanja odgovornosti za skupne dosežke.

Banka povečuje posojilno aktivnost

S prenovljenimi poslovnimi procesi mora biti stroškovno učikovita NLB drugačna predvsem v odnosu do strank - odzivna, odgovorna in visoko strokovna. Stranke pozitivne spremembe že opažajo, kar kaže, da je pot prava. Negotove gospodarske in širše družbene razmere ter t.i. "ciprska kriza" so v preteklem letu vplivale na zniževanje vlog prebivalstva in gospodarstva v NLB. V letošnjem letu pa NLB že beleži preobrat in priliv vlog varčevalcev, ki je v januarju znašal dobrih 30 mio evrov in kaže na obnovljeno zaupanje v banko.

NLB je vedno pripravljena financirati podjetja z dobrimi projekti, ključni kriterij pri tem pa je ustvarjanje zadostnega denarnega toka za poplačilo preko celotne dobe kreditiranja, kar je dostikrat neločljivo povezano z vzdržno mednarodno konkurenčnostjo podjetja. Prav ta je zagotovilo za prihodnost in razvoj podjetij. Veliko energije NLB vlaga v osebno in odprto komuniciranje s strankami, saj je to osnova za dobro partnerstvo. V NLB vsak mesec obravnavamo okrog 300 milijonov evrov naložbenih poslov, okrog 100 milijonov evrov jih na mesec tudi zaključimo, od tega je več kot četrtina popolnoma novih poslov. Temu je treba dodati še 50 milijonov evrov sklenjenih garancij in akreditivov na mesec. NLB kot agent pri mnogih prestukturiranjih prezadolženih podjetij igra aktivno vlogo koordinatorja in se zaveda pomena reševanja zdravih jeder podjetij, saj bodo prav slednja lahko v prihodnje zagotavljala stabilnost in razvoj gospodarstva v Sloveniji.

Intenzivno izboljšujemo upravljanje in ravnanje s tveganji

V letu 2013 smo v banki prenovili poslovno politiko upravljanja s tveganji, pri čemer smo najprej izboljšali postopke za njihovo strateško načrtovanje in razpršitev. Nadgradili smo sistem spremljanja in nadzora kreditnih tveganj in začeli vzgajati poslovno kulturo, ki poudarja zdravo in premišljeno nagnjenost k prevzemanju poslovnih tveganj. Vzpostavili smo osnovo za standardizirano in organizirano upravljanje ter spremljanje tveganih in problematičnih komitentov. Ključne aktivnosti se izvajajo predvsem na področju kreditnih politik in procesov, pa tudi na področju neodvisnega in strokovnega korporativnega upravljanja ter kakovostnih in transparentnih procesov odločanja. Spreminjamo metodologijo bonitetnega razvrščanja, kar omogoča hitrejšo in kvalitetnejšo oceno kreditnih tveganj ter s tem sledenje mednarodnim bančnim praksam in kriterijem. Da bi dosegli najboljšo mednarodno prakso na tem področju, je pred nami še veliko dela.

Poudarek na krepitvi integritete

NLB je danes že drugačna banka, kot je bila v preteklem desetletju. Brez sprememb ravnanj in vedenj ne more biti sprememb v rezultatih - zato uvajamo nove vrednote in nove načine delovanja. Med drugim je naš cilj postaviti enega najboljših sistemov integritete in skladnosti poslovanja, ki vključuje odkrivanje in preprečevanje škodljivih dejanj, nepravilnosti in zlorab.

Temelj izgradnje zaupanja v banko in bančništvo nasploh je v veliki meri povezan s prekinitvijo slabih praks iz preteklosti, pa tudi z odpravo dejavnikov, ki so do njih privedli, ter z ugotavljanjem vseh posledic teh slabih praks. Zato smo v banki lani pričeli poglobljen pregled portfelja 200 najbolj problematičnih komitentov in v tem okviru razčiščevanje odgovornosti. V letu 2013 je NLB vložila 32 ovadb za konkretne primere, letos je samo v januarju in februarju temu številu dodala še 11 novih, s sistematičnim delom na tem področju pa nadaljuje. Zoper tri osebe je lani vložila tudi odškodninske tožbe. Skrb za izgradnjo najvišje ravni integritete vseh v banki od najvišjega vodstva in srednjega managementa do vsakega posameznega zaposlenega je na vrhu prioritet.

Rezultati poslovanja NLB in NLB Skupine v letu 2013 odraz zaostrenih razmer

Nadzorni svet NLB se je danes, 28. februarja na svoji redni 10. seji seznanil z nerevidiranimi rezultati NLB in NLB Skupine v letu 2013. Uprava banke jih bo skupaj s strategijo za obdobje 2014 - 2018 podrobneje predstavila na novinarski konferenci.

NLB d.d. in NLB Skupina v letu 2013 sta v letu 2013 poslovali z izgubo, ki po davkih na ravni banke znaša -1.540,3 milijonov evrov, oziroma, na ravni Skupine, -1.441,6 milijonov evrov.

Celotno sporočilo za javnost s predstavitvijo rezultatov je na voljo na tej povezavi. Celotni finančni izkazi skladno z MSRP se nahajajo v prilogi k Letnim nerevidiranim računovodskim izkazom, objavljenim na tej povezavi.