O-STA

Seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov

Velenje, 5. marec 2014 - V ponedeljek, 3. marca 2014, je v protokolarni sobi Mestne občine Velenje potekala seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov v mestni občini Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje in predsednik sosveta Bojan Kontič.

Na seji so obravnavali Poslovnik Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje, Program dela Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje za leto 2014, Multimetodološko analizo življenja v Velenju, Poročilo o delu Policijske postaje Velenje na območju mestne občine Velenje v letu 2013, Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2013, Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2013 in Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje" za občane mestne občine Velenje v letu 2013.

Poslovnik in Program dela Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje za leto 2014 je predstavil Janez Vranc, član Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov.

Poslovnik Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov, ki so ga člani sosveta soglasno potrdili, ureja organizacijo in način dela sosveta, ki je ustanovljen na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007, 14/2010, 84/2010) in 21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS št., 107/2006, 47/2009, 48/2009, 26/2011). S poslovnikom je urejeno članstvo in organi sosveta ter njihove aktivnosti, cilji ustanovitve, materialna in finančna sredstva ter postopek ukinitve. Poslovnik Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov je v celoti objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Velenje/Varnost in Sosvet).

V Programu dela Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje za leto 2014 so opredelili teme, ki jih bodo predvidoma obravnavali v tem letu. Gre za teme s področja varnostnih razmer v lokalni skupnosti, razprave o vzrokih in aktivnostih za odpravo pomembnejših varnostnih problemov (droge, vlomi, tatvine, vandalizem, varnost v prometu, mladoletniška problematika, nasilje v šolah), pripravo strategij dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih pojavov v lokalni skupnosti in prioritetnih list reševanja varnostnih problemov, problematiko varstva okolja, reševanje težav na področju mirujočega prometa, varstva pred hrupom, odpiralnega časa gostinskih in drugih javnih lokalov, organiziranje in zagotavljanje javnega reda na prireditvah, požarne varnosti. Sosvet prav tako izvaja različne projekte, pridobiva finančna sredstva in strokovne sodelavce za izvajanje projektov, ustanavlja varnostne komisije v krajevnih odborih, pripravlja reklamne spote in izdaja zloženke ter druge pisne materiale o varnostni problematiki.

dr. Aleš Bučar Ručman s Fakultete za varnostne vede je predstavil ugotovitve raziskave "Življenje v Velenju: Pogled na medkulturne odnose, kriminaliteto in sobivanje". Za podrobno analizo je izbral Mestno občino Velenje zaradi pomembne vloge migracij in njihovega vpliva na oblikovanje multikulturne skupnosti v Velenju.

V svoji analizi na osnovi policijske in sodne statistike zaključuje, da podoba kriminalitete v Velenju ni zaskrbljujoča. Število obravnavanih kaznivih dejanj v občini je glede na število prebivalcev manjše kot v številnih drugih občinah (npr. Ljubljani, Mariboru, Ptuju, Celju, itd.). Prav tako je tudi nizek delež obsojenih oseb za kazniva dejanja, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Velenje. Ob podrobnejši analizi porazdelitve obravnavanih kaznivih dejanj je ugotovil, da je velika večina kaznivih dejanj storjenih v samem centru Velenja. Kar 64 odstotkov obravnavanih kaznivih dejanj v letih 2008-2010 je bilo v mestni občini Velenje storjenih v krogu enega kilometra od Titovega trga; v krogu dveh kilometrov je ta delež že 90,6 odstotkov. Večina kaznivih dejanj je storjenih na javnih površinah, zlasti parkiriščih. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji prevladuje premoženjska kriminaliteta (tatvine, poškodovanja tuje stvari, velike tatvine).

Poleg analize statističnih podatkov je dr. Bučar uporabil tudi kvalitativne raziskovalne metode. Konec leta 2012 je izvedel intervjuje s 73 občani ter s predstavniki različnih institucij in organizacij. Na ta način je želel ugotoviti odnose med občani, njihov pogled na življenje in tudi kriminaliteto. Na osnovi zbranih podatkov v delu zaključuje, da je ljudem v multikulturnem Velenju uspelo vzpostaviti dobre odnose za uspešno sobivanje. Medsebojni stiki in zlasti skupno odraščanje mladih zagotavlja pristne izkušnje, ki zapolnijo prostor, v katerega drugače vstopajo predsodki in stereotipi. Diskriminacija in šikaniranje sta med občani redko prisotna, se pa s tem pojavom srečujejo predvsem otroci in mladi v šolah, ko jih vrstniki stigmatizirajo na osnovi njihove narodnostne pripadnosti ali tudi kraja prebivališča (npr. otroci iz okoliških krajevnih skupnosti, ko pridejo v višje razrede osnovne šole v centru mesta). Kljub razmeroma tesni medsebojni prijateljski povezanosti mladih različnih narodnosti je pri vseh narodnostih prisotno pravilo, da si mladi iščejo partnerje znotraj svoje narodnostne in verske skupnosti.

Na osnovi intervjujev neposredno z mladimi dr. Bučar zaključuje, da jih večina izpostavlja dve obliki kriminalitete, s katerimi se srečujejo mladi v Velenju: fizično nasilje in kriminaliteta, povezana s prepovedanimi drogami. Fizično nasilje je vezano zlasti na nočno življenje in ga izvajajo fantje, ki se tako dokazujejo znotraj svoje referenčne skupine. Praviloma vsi ti fantje v daljšem časovnem obdobju zaživijo v skladu s splošnimi družbenimi normami, zlasti potem ko si oblikujejo družino in se zaposlijo. Pomemben zaključek intervjujev je tudi, da se večina občanov Velenja počuti varne oziroma zelo varne, bolj kot klasične oblike kriminalitete pa jih skrbijo socialna vprašanja vezana zlasti na zaposlitve.

Kot pomembno pozitivno lastnost mestne občine Velenje je dr. Bučar izpostavil solidarnostno klimo v mestu, ki jo je mogoče zaznati preko več indikatorjev. Enega od njih predstavljajo aktivnosti, ki so jih Mestna občina Velenje, različne organizacije in neposredno občani izvajali ob težavah in kriminaliteti, katere žrtve so bili (tuji) delavci Vegrada. Takrat je Velenje prevzelo vlogo, ki bi jo morala opraviti država. Visoko stopnjo solidarnosti in povezanosti v občini potrjuje tudi razvito krvodajalstvo, prostovoljno gasilstvo in tudi druge prostovoljne aktivnosti, ki jih izvajajo različna društva.

Poročilo o delu Policijske postaje Velenje na območju mestne občine Velenje v letu 2013 je predstavil komandir Policijske postaje Velenje Iztok Mori. Povedal je, da so na območju mestne občine Velenje v letu 2013 obravnavali skupno 1.484 sumov kaznivih dejanj. Od tega je bilo preiskanih 468 kaznivih dejanj. Največji delež kaznivih dejanj predstavlja premoženjska kriminaliteta. Tako je bilo s tega področja podanih 662 kazenskih ovadb. V letu 2013 je bilo 288 ovadb podanih zaradi storitve kaznivega dejanja "tatvina" in 202 ovadbi zaradi suma storitve kaznivega dejanja "velika tatvina". Od hujših kaznivih dejanj so obravnavali 8 ropov. Vsi so se zgodili v ožjem delu mesta. Obravnavanih je bilo tudi 7 kaznivih dejanj "izsiljevanje". Na področju nasilja v družini je bilo podanih 37 kazenskih ovadb. Storilci so v večini primerov povratniki.

Tudi na področju prepovedanih drog je bilo obravnavano večje število kaznivih dejanj. Ob tem je bila zasežena večja količina prepovedanih drog. Zasegli so 3.025,8 gramov konoplje. Da bi preprečili preprodajo in uživanje prepovedanih drog, so policisti opravljali poostrene nadzore na celotnem območju mestne občine Velenje. Komandir je povedal tudi, da na policiji ocenjujejo, da so na področju kriminalitete zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane, saj med obravnavanimi kaznivimi dejanji skoraj ni bilo takšnih s hujšimi posledicami, tista, ki so bila, pa so bila večinoma preiskana.

V mestni občini Velenje so policisti obravnavali 604 zadev s področja javnega reda. Policisti so zabeležili 463 kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, 51 kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 13 kršitev Zakona o zaščiti živali, 1 kršitev Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 3 kršitve Zakona o orožju, 4 kršitve Zakona o osebni izkaznici, 6 kršitev Zakona o policiji ter 9 kršitev Zakona o javnih zbiranjih.

Ob koncu leta 2013 so kljub številnim preventivnim ukrepom, ki smo jih izvajali skupaj, policisti obravnavali tudi en dogodek, povezan z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov. Ena oseba se je lahko poškodovala.

Na območju mestne občine Velenje so policisti v lanskem letu obravnavali 268 (predlani 333) prometnih nesreč. Lani je bila 1 nesreča s smrtnim izidom. Nesreč s telesnimi poškodbami je bilo 137 (predlani 148), 130 (predlani 185) pa takšnih z materialno škodo. V prometnih nesrečah je bilo 14 (predlani 28) oseb hudo telesno poškodovanih, 197 (predlani 388) oseb pa lahko telesno poškodovanih. Največ prometnih nesreč se je zgodilo na območju mesta. Prometna nesreča s smrtnim izidom se je zgodila na glavni cesti G1-4 izven naselja Vinska Gora.

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so neupoštevanje pravil o prednosti (47 prometnih nesreč), premiki z vozilom (71 prometnih nesreč), neprilagojena hitrost (54 prometnih nesreč), neustrezna varnostna razdalja (35 prometnih nesreč), nepravilna stran oziroma smer vožnje (30 prometnih nesreč), nepravilno prehitevanje (4 prometne nesreče) in nepravilno ravnanje pešcev (1 prometna nesreča).

Policisti so obravnavali tudi 21 prometnih nesreč, katerih povzročitelji so bili pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč znaša 1.49 g/kg izdihanega zraka. Komandir je poudaril, da bo potrebno v prihodnje še več aktivnosti nameniti preprečevanju alkoholiziranosti voznikov, kar pomeni, da bodo policisti povečali število preizkusov alkoholiziranosti. Posebno pozornost bodo namenili tudi večkratnim kršiteljem s področja varnosti v cestnem prometu.

Pod drugo točko dnevnega reda je Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2013 predstavila Sonja Glažer, vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja.
Inšpekcijska služba opravlja naloge oziroma nadzor v občinah ustanoviteljicah skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic, ter na podlagi sprejetih občinskih odlokov ter določenih zakonov.

Najpogosteje so nadzor opravljali na osnovi odlokov občin ustanoviteljic, ki določajo nadzor nad prometnimi površinami posebnega pomena, občinskimi cestami, splošnim redom, zunanjim oglaševanjem, zapuščenimi vozili, taksi prevozi, nadzor glede plačila občinskih taks, nadzor ločenega zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki, nadzor nad oskrbo s pitno vodo ter nad odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.

Medobčinsko redarstvo in inšpekcija je svoje naloge opravljala v obliki rednih kontrol mirujočega prometa, rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov ter kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti. Svoje dejavnosti so usklajevali z drugimi inšpekcijskimi službami in s policijo. S stalno prisotnostjo na terenu je potekalo tudi sprotno opozarjanje na predpisane obveznosti v smislu preventivnega delovanja. Največji poudarek je bil na področju ravnanja s komunalnimi odpadki namenjen osveščanju in nadziranju nad ustreznim ločevanjem mešanih komunalnih odpadkov ter vključevanju v sistem odvoza komunalnih odpadkov.

V letu 2013 so se meritve s stacionarnim radarjem izvajale na Partizanski, Šaleški, Kidričevi, Kosovelovi cesti ter na Cesti Simona Blatnika. Skupno je bilo ugotovljenih 2.523 kršitev.

Pri nadzoru nad sprejetimi občinskimi odloki so kršitelji prejeli plačilne naloge predvsem zaradi neupoštevanja določb glede prepovedi zadrževanja v objektih, ki so namenjeni parkiranju, zaradi nepobiranja pasjih iztrebkov, vodenja psa brez povodca, kurjenja odpadkov in oglaševanja brez dovoljenja.

Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2013 je predstavil predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje Karl Drago Seme. Povedal je, da so številne dejavnosti izvajali tudi v sodelovanju z Agencijo za varnost v cestnem prometu Republike Slovenije, Svetom za preventivo Republike Slovenije in Policijsko postajo Velenje. Med drugim so izvedli akcijo "Bodi (pre)viden", v katero so bili vključeni učenci tretjih in četrtih razredov vseh velenjskih osnovnih šol, gradivo z izobraževalnimi vsebinami in odsevne predmete pa so delili tudi drugim občankam in občanom. Vsi učenci so prejeli odsevna telesa, učenci prvih in drugih razredov pa tudi rumene rutice.
V lanskem letu so v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in z mestnimi četrtmi organizirali številne okrogle mize, v okviru katerih so obravnavali različne teme (mobilnost v zrelih letih, zakonodajo, večpasovna krožišča, oceno varnosti v cestnem prometu, pogoste vzroke nesreč, ipd.). Okroglih miz se je skupaj udeležilo več kot 250 oseb.

Teoretičnega dela akcije "Starejši voznik" se je udeležilo 96 starejših voznikov, kar 196 udeležencev akcije pa je sodelovalo pri praktični vožnji. Udeležba v Velenju je bila med vsemi slovenskimi mesti največja.

V okviru projekta Tehnični dnevi za učence 9. razredov so prikazali reševanje ponesrečenca v prometni nesreči (od zavarovanja mesta nesreče do oskrbe poškodovanca in odstranitve ostankov prometne nesreče). Učenci so si lahko ogledali tudi reševalna, policijska in gasilska vozila. Bodoče in mlade voznike, populacijo od 15 do 20 let, ki zaradi neizkušenosti, načina življenja in drugih razlogov spadajo v rizično skupino, so v akciji "Še vedno vozim, vendar ne hodim" s pričevanji ponesrečencev v prometnih nesrečah poučili o posledicah neodgovorne vožnje. Namen akcije je spodbujati varno vožnjo kot vrednoto med mladostniki ter dvigniti zavest o večji varnosti v cestnem prometu in posledicah neupoštevanja cestnoprometnih predpisov.

Izvedli so tudi projekt "Pasavček", katerega osnovni namen je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

V maju in juniju 2013 so izvedli kolesarske izpite za vse učence petih razredov velenjskih osnovnih šol. Kolesarski izpit je uspešno opravilo 252 učencev.

Pred pričetkom novega šolskega leta so vse šolske poti, še posebej tiste v neposredni bližini šol, opremili z dodatnimi opozorili - "Vozite previdno" in "Šolska pot" ter dodatnimi prometnimi znaki "Otroci na cesti".
Septembra 2013 se je Mestna občina Velenje pridružila akciji "Evropski teden mobilnosti", ki je letos potekal pod sloganom "Vaš korak za čistejši zrak". Cilj akcije je bil opozarjanje na posledice podnebnih sprememb in na indikatorje, ki ustvarjajo "klimo" v mestu (kakovost življenja, kakovost zraka, hrup, prometna varnost, kakovost javnih površin, socialna povezanost prebivalstva in splošno vzdušje v mestu).
Brezplačne tehnične preglede in pripravo vozil za zimsko vožnjo so 21. novembra 2013 v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra Velenje izvajali dijaki Šolskega centra Velenje, smer avtomehanik, skupaj z učitelji praktičnega pouka. Brezplačno so pregledali 72 vozil in odpravili manjše pomanjkljivosti.
V ponedeljek, 15. novembra 2013, je bila pri Osnovni šoli Gustava Šiliha priložnostna prireditev ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč.


Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje" za občane Mestne občine Velenje v letu 2013 je predstavila pravna svetovalka Polona Kramer. Brezplačnega pravnega svetovanja se je v lanskem letu udeležilo okoli 1.100 oseb. Največ oseb, ki so prišle po pravni nasvet, je bilo starih med 30 in 60 let. Največ vprašanj je bilo s področja socialnega varstva in družinskega prava. Pogosto so se na svetovalko obrnile osebe, ki so želele dodatne informacije o Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (npr. pravica do otroškega dodatka, državne štipendije, ipd.) in o novem Zakonu o davku na nepremičnine. Po pogostosti so sledila vprašanja s področja delovne zakonodaje (neplačani prispevki, odpovedi iz poslovnih razlogov). Čakalna doba za svetovanje je bila med letom od sedem do štirinajst dni.

Pravna svetovalka je izpostavila dobro sodelovanje z Društvom za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Beli obroč, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje ter s Centrom za socialno delo.

Člani sosveta so se dogovorili, da bodo preučili možnost nakupa simulatorja varne vožnje, saj menijo, da bi še dodatno pripomogel k obnavljanju znanja varne vožnje v cestnem prometu.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje