O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/ prireditev

Velenje, 21. marec 2014 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Priložnosti/

Javne objave) smo objavili Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/ prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014.

V letošnjem letu smo v proračunu Mestne občine Velenje za ta razpis namenili 90 tisoč evrov.

Do sredstev so upravičeni: fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje; fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če dejavnosti/programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje in fizične ter pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihove dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki so organizirane izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.

Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki se z isto dejavnostjo/programom/projektom/prireditvijo lahko prijavijo na katerega od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpise za področja kulture, turizma, športa, socialnega varstva, ipd.).

Rok za oddajo vloge je kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto. Prijavitelji morajo prijave oddati na naslov Mestna občina Velenje - Vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: "NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za DPPP".

V lanskem letu je Mestna občina Velenje upravičencem na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje izplačala 92.481,75 evra.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje