O-STA

Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom, o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2013 in Pravilnik o dodelovanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene

Velenje, 25. marec 2014 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na današnji seji sveta potrdili Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom in Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2013.

Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje je bil ustanovljen v letu 2009 z namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. V odbor je župan Mestne občine Velenje imenoval Draga Kolarja (Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje), Kristino Kovač (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), Branko Drk (Društvo za boj proti raku Velenje), Viktorijo Meh (Društvo šaleških likovnikov), Barbaro Pokorny (Festival Velenje), Bojana Petreja (Društvo humoristov Velenje), Milico Kovač (Župnijska Karitas Velenje), Jožeta Kožarja (Območno združenje Rdečega križa Velenje), Lidijo Hartman Koletnik (Center za socialno delo Velenje), Tanjo Kontič (Zdravstveni dom Velenje), Amro Kadrič (Urad za javne finance in splošne zadeve) in Nevenko Lempl (Mestna občina Velenje).

Pri Banki Slovenije smo odprli podračun za dobrodelne namene, katerega skrbniki so člani Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje Drago Kolar, Viktorija Meh, Barbara Pokorny in Bojan Petrej.

Za ugotavljanje upravičenosti do pomoči iz sredstev, zbranih na podračunu za dobrodelne namene, je župan Mestne občine Velenje imenoval posebno delovno skupino, ki so jo v letu 2013 sestavljali: Irena Vučina (Center za socialno delo Velenje), Gabrijela Počivalnik (Center za socialno delo Velenje), Aleksandra Švenda (Center za socialno delo Velenje), Darja Lipnikar (Območno združenje Rdečega križa Velenje), Milica Kovač (Župnijska Karitas Velenje), Nevenka Lempl (Mestna občina Velenje) in Nina Vrečič (Mestna občina Velenje). Delovna skupina pripravlja sezname upravičencev do denarnih pomoči in jih predloži v potrditev odboru.

Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje se je v letu 2013 zaradi finančnih in socialnih stisk občank in občanov sestal šestkrat. Zaradi nujnosti primerov so bile šestkrat izvedene tudi dopisne seje odbora.

Pomoči so bile namenjene socialno ogroženim družinam in posameznikom za nakup osnovnih življenjskih potrebščin in hrane, za plačilo mesečnih položnic, za plačilo dolga za stanovanjske in komunalne storitve, za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, za šolsko malico, za nakup šolskih potrebščin, za nakup prehrambnih paketov, za letovanje otrok v zdravstveni koloniji, za pomoč družinam z bolnimi otroki in za nakup urgentnega ultrazvoka. Skupaj je bilo za pomoči v lanskem letu namenjenih 27.285,86 evra.

V letu 2013 se je na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje zbralo le 543,82 evra, in sicer z naslova obresti. Prihodkov s strani donacij fizičnih in pravnih oseb v letu 2013 ni bilo.

Svetnice in svetniki so na današnji seji potrdili tudi Pravilnik o dodelovanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene.


Pravilnik določa upravičence, postopek in merila dodeljevanja denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene. Do denarnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni huje materialno ogroženi posamezniki in družine s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Velenje. Seznam upravičencev do denarnih pomoči pripravi posebna delovna skupina in ga predloži Odboru za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje v potrditev.