O-STA

26. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 26. marec 2014 - Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 26. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Članice in člani sveta so z dnevnega reda umaknili 1 točko, in sicer Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2013", dnevni red 26. seje pa so razširili s Predlogom Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2017 in Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje (po skrajšanem postopku).

Vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak je svetnice in svetnike seznanila s Predlogom Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2017, katerega se uvrstita dva nova projekta.

Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije, podprogram Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, kjer smo v projekt uvrstili novo proračunsko postavko, in sicer 70 tisoč evrov v letu 2014 (lastna sredstva 30 tisoč evrov; evropska sredstva 40 tisoč evrov) in 91 tisoč evrov v letu 2015 (lastna sredstva 23.008 evrov; evropska sredstva 67.992 evrov).

Podjetniški center Standard, podprogram Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, kjer smo v projekt uvrstili novo proračunsko postavko, in sicer 1.250.000 evrov v letu 2014 (lastna sredstva 266.522 evrov; evropska sredstva 983.478 evrov) in 637.840 evrov v letu 2015 (lastna sredstva 136.340 evrov; evropska sredstva 501.500 evrov).

Predlog sklepa so svetnice in svetniki soglasno potrdili.

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Paški Kozjak (parcele 679/9, 680/6, 680/3) iz javnega dobra, Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Paka (parc. št. 665/2) iz javnega dobra in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014, ki so jih članice in člani sveta soglasno sprejeli, je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje. O vsebini sklepov bomo še poročali.

Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, je predstavila Predlog Sklepa o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Konovo za leto 2014 in Predlog Sklepa o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec za leto 2014.

Krajevna skupnost Konovo je v proračunu za leto 2014 namenila sredstva za odkup treh zemljišč v vrednosti 1.435 evrov, ki že vrsto let služijo kot javna pot. Z nakupom teh zemljišč bo krajevna skupnost uredila dostop do Škalske in Konovske ceste ter se izognila gradnji pločnika ob že tako ozki in obremenjeni Konovski cesti.

Svet Krajevne skupnost Škale-Hrastovec je na seji sprejel Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec za leto 2014, v katerem je načrtovana odsvojitev nepremičnine pri gasilskem domu v krajevni skupnosti, na kateri stoji leseni objekt.

Članice in člani sveta so sklepa soglasno potrdili.

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik je predstavil Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Sklepa o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav in Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje mestne občine Velenje je predstavila sodelavka iz Urada za komunalne dejavnosti Mirjam Britovšek. Sklep in odlok so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

O vsebini točk s področja komunalne ureditve bomo še poročali.

Drago Kolar je svetnice in svetnike seznanil s Poročilom o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilom o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2013. Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti, je predstavil Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene MOV. Svetnice in svetniki so se s poročilom seznanili in soglasno sprejeli pravilnik.

Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2013 in Predlog Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2014-2017 je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek. Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom in sprejeli spremembe programa.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje (po skrajšanem postopku). V odloku se spremeni 10. člen tako, da se glasi:

"Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri ali visoka strokovna izobrazba z opravljeno specializacijo ali magisterijem družboslovne ali humanistične smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovne, vodstvene ter organizacijske sposobnosti, poznavanje dejavnosti s širšega delovnega področja muzeja in višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika. Kandidati za direktorja morajo v prijavi na razpis predložiti načrt vodenja in poslovanja Muzeja Velenje."

Predlog sklepa so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013. O vsebini odloka, ki so ga svetnice in svetniki soglasno sprejeli, bomo še poročali.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna

je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje. Prostorski akt so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga sprejeli.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili s področja varnosti o delu Policijske postaje Velenje za leto 2013 (predstavil komandir mag. Iztok Mori), Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV za leto 2013 (predstavil predsednik Drago Karl Seme) in Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2013 (predstavila vodja Sonja Glažer). O vsebini poročil smo vas že obveščali po seji Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov (5. marca 2014).

Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje, ki ga je predstavila vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer, zajema področje dela občinskih redarjev in se navezuje na redarski del letnega poročila. Z Zakonom o občinskem redarstvu je določeno, da občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Svetnice in svetniki so sklep sprejeli.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2013. Z vsebino poročila vas bomo še seznanili.

V Poročilu o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2013, ki ga je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, je predstavljeno, koliko sredstev je Mestna občina Velenje v letu 2013 izplačala kmetijskim gospodarstvom in društvom s področja kmetijstva, in sicer za namene naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, sofinanciranja zavarovalnih premij za živali, naložb v dopolnilne dejavnosti na kmetijah in namene izobraževanj za kmetijske pridelovalce. Sredstva v višini 20.075,39 evrov je prejelo 29 kmetijskih gospodarstev in 5 društev.

Svetnice in svetniki so se danes seznanili tudi s poročili o izvajanju mirujočega prometa v Velenju - Modre cone, o delu Turistično-informacijskega centra Velenje za leto 2013, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2013, o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2013 in Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2013, o izvedenih aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2013 in z letnim poročilom Lekarne Velenje v letu 2013.

Z vsebino poročil vas bomo še seznanili. Prav tako bomo še poročali o vsebini vseh točk dnevnega reda današnje seje, ki v tem sporočilu za javnost niso podrobneje predstavljene.

Seja je bila končana ob 13. uri in 48 minut.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje