O-STA

6. redna skupščina delničarjev družbe Belinka, d.d., Ljubljana

Danes, 26.6. 2001 je bila na sedežu delniške družbe Belinka d.d. na Zasavski c. 95 redna letna skupščina delničarjev. Skupščine so se udeležili delničarji, ki imajo v lasti 81 % delnic.

Skupščina je sprejela letno poročilo za leto 2000, ki ga je podal glavni direktor družbe mag. Silvo Svete.

Program premazov, ki jih proizvaja in trži Belinka Belles, je v lanskem letu doživel občutno povečanje prodaje, predvsem na tujih trgih. Dobiček družbe je znašal 108 mio SIT, kar je za 42% več od doseženega v preteklem letu in je na planirani ravni.

Za Belinko Perkemijo, največje podjetje v Skupini Belinka, ki proizvaja in trži peroksidne spojine, je bilo leto 2000 izjemno zahtevno. Tečaj ameriškega dolarja in rast cen energentov sta v tem letu dobiček zmanjšala za polovico in je tako dobiček te družbe znašal 178 mio SIT.

Program kemikalij za obdelavo vod, ki ga proizvaja in trži družba Belinka KTM, se je v lanskem letu izvil iz težav. Družba je poslovno leto zaključila s pozitivnim rezultatom in načrtuje ugoden rezultat tudi v tem letu.

Program lepil v družbi Belinka Kemostik, ni dosegel načrtovanega preobrata na bolje. Povečanje proizvodnje in s tem izboljšanje poslovnega rezultata pa obeta nedavno sklenjeni dogovor o proizvodnih storitvah za dva druga proizvajalca lepil.

Belinka d.d. je v letu 2000 ustvarila čisti dobiček v višini 325 mio SIT, kar je 23% manj kot v preteklem letu in 6% več, kot je bilo planirano. Skupščina je sklenila, da se čisti dobiček zadrži v poslovanju kot nerazporejen dobiček. Iz nerazporejenega dobička iz prejšnjih let se bodo izplačale dividende v bruto znesku 120 SIT na delnico.

Skupščina je imenovala nove člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, saj je dosedanjim članom nadzornega sveta potekel mandat. Člani novega nadzornega sveta so: Simon Zdolšek, Vladimir Jančič, Metka Kandrič, Kaja Špiler, mag. Ivan Grčar in Bojan Kos (slednja kot predstavnika zaposlenih).