O-STA

Nadzorni svet NLB podpira upravo banke v procesu potrebnih sprememb in celovite preobrazbe banke

Včeraj 10. aprila se je nadzorni svet NLB sestal na 11. redni seji, na kateri je sklenil pripravo Letnega poročila NLB 2013 in ga potrdil. Seznanil se je tudi s tekočim poslovanjem banke in pozdravil spodbudne premike, ki temeljijo na velikem trudu in spremembah v banki v letu 2013. Hkrati je upravi banke izrekel vso podporo pri nadaljevanju zastavljene celovite preobrazbe banke in potrebnih sprememb - tako na organizacijsko-procesnem kot na poslovnem področju ter še posebej pri krepitvi integritete ter prenovi vrednot in organizacijske kulture.

S tem v zvezi se je nadzorni svet seznanil tudi z nedavno sprejetim Kodeksom korporativne skladnosti NLB, ki ga je banka skupaj z novimi vrednotami, vizijo, poslanstvom in novo strategijo izdala v posebni beli knjigi iz naslovom "NLB danes in jutri". Na voljo je tudi v digitalni izdaji na naslovu: http://www.nlb.si/listalnik/nlb-danes-in-jutri/index.html in http://www.nlb.si/listalnik/nlb-today-and-tommorow/index.html .

Tekoče poslovanje stabilno in po načrtih

NLB je v letošnjem letu na dobri poti. Z ukrepi v letu 2013 je stabilizirala prihodke, likvidnost je dobra. Banka posluje skladno z načrtom tako pri tekočem poslovanju kot pri aktivnostih odprodaje nestateškega premoženja. Tako izpolnjuje zaveze, ki jih je ob odobritvi državne pomoči država Slovenija dala Evropski komisiji.

Prenovljen prodajni proces že daje prve rezultate. Temelji na novi segmentaciji in diferenciranemu tržnemu pristopu ter na osredotočenem, proaktvnem in merjenem pristopu do strank. NLB je v 2013 na novo segmentirala stranke in svoje delovanje bolje prilagodila njihovim potrebam, tako v poslovanju s podjetji kot s prebivalstvom. Prenovila je poslovne modele v vseh strateških segmentih trga in si zastavila prilagojene strateške usmeritve zanje. Banka danes proaktivno prihaja k strankam na njihova "dvorišča". Bančni strokovnjaki NLB so samo v letošnjem letu opravili okrog 1800 sestankov s podjetniškimi strankami, od tega 4/5 na sedežih podjetij.

NLB okrepljeno proaktivna na trgu

Banka je oživila svoje prodajne aktivnosti in se proaktivno vrnila na trg. V zadnjem četrtletju lanskega leta je odobrila za 120 milijonov evrov novih kreditov podjetjem v znesku nad milijon evrov, v prvem četrtletju letos pa trend nadaljuje s 137 milijoni evrov novih kreditov podjetjem. V prvih treh mesecih je zaključila za 630 milijonov evrov naložbenih transakcij.

NLB je osrednji nosilec večine velikih prestrukturiranj slovenskih podjetij in s tem gospodarstva. Ima tudi ključno vlogo pri sistemskem izboljšanju postopkov in uvajanju novih načel prestukturiranja podjetij, ki bodo razjasnila pravila sodelovanja ter postavila boljši institucionalni okvir.

V servisiranje malih podjetij uvajamo posebno enoto mobilnih bančnikov. S prenovo kreditnega procesa je odločanje hitrejše in bolj kakovostno, operativna tveganja pa upravljana bolj uspešno ob nižjih stroških procesa. Zaživel je točkovni model za presojo bonitete strank ob obravnavi izpostavljenosti do 100.000 evrov, tako da naložbe ustreznim strankam lahko izpeljemo v 24 urah.

Prestrukturiranje banke se pospešeno nadaljuje

Celovita preobrazba banke je srednjeročni proces in bo v teku še celotno letošnje in prihodnje leto, čeprav bo večina projektov v okviru preobrazbe zaključenih že pred iztekom tega leta. Dne 1. aprila je NLB zaključila optimizacijo poslovne mreže poslovalnic in v veliki meri tudi mreže bankomatov. Optimizacija prodajnih poti je za banko nujna, če želimo uresničiti vzdržen poslovni model, in se bo zato nadaljevala kot stalen proces. V njem ves čas ohranjamo zavedanje, da so stranke največje premoženje NLB, zato se jim, kolikor je bilo le mogoče, prilagajamo in presojamo najustreznejše alternativne rešitve.

Banka bo že letos zaključila najbolj občuljive korake v procesu zmanjševanja zaposlenosti. Vse postopke pri ugotavljanju presežnih delavcev vodimo ves čas skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo in obema zavezujočima kolektivnima pogodbama, bančno in panožno. Pri tem posebno pozornost namenjamo odprti komunikaciji z zaposlenimi in sindikati, pa tudi z drugimi zainteresiranimi javnostmi. Tako bo banka ravnala tudi v prihodnje.

V banki delamo posel, prostora za politiko ni. Uprava nadaljuje svoje delo neodvisno, strokovno in odgovorno.

Politika mora ostati zunaj banke. Zato nedavna omalovaževanja NLB v kontekstu obračunavanj na političnem prizorišču niso sprejemljiva. Pri tem še enkrat poudarjamo, da je postopek izbora Roka Praprotnika za novega direktorja Centra za skladnost poslovanja v NLB potekal strokovno in zakonito ter etično in transparentno.

Uprava banke bo pri svojem delu in odločanju, tako kot doslej, tudi v prihodnje delovala dosledno strokovno, odgovorno, transparentno in neodvisno od političnih ali kakršnihkoli drugih vplivov. Cilj je celovita preobrazba banke, ki že danes postaja drugačna, kot je bila v preteklosti: osredotočena na stranke in kakovosten razvoj poslov ter bolj odzivna in učinkovita - na temelju celovite integritete in najvišje ravni poslovne etike.