O-STA

Rezultati analiz relevantnih laboratorijev ne doakzujejo krivde Galme

Ljubljana, 9. oktober - Rezultati analiz vzorcev, odvzetih v okolici Galme, so negativni, ne kažejo povišanih koncentracij kemičnih spojin ali so celo pod spodnjo mejo detekcije. Vse kemikalije, ki jih pri proizvodnem procesu uporablja Galma, in njihovi morebitni izpusti, so dokazljivi tudi po zelo močnem večdnevnem deževju. Rezultati analiz relevantnih laboratorijev pa, razen subjektivnega vidnega opažanja, ne dokazujejo povezav med Galmo in posledicami onesnaženj na okoliškem rastlinstvu.

Galma d.o.o. je kot obrtna delavnica začela poslovati leta 1967, na sedanji lokaciji v Homcu pa dela od leta 1972. Z letom 1980 je pričela z dejavnostjo v novih proizvodnih prostorih, kjer je na istih proizvodnih površinah s posodobljeno opremo aktivna še danes. Podjetje se je ves čas razvijalo skladno s prostorskim načrtom, na področju namenjenem industrijski dejavnosti in z vsemi ustreznimi dokumenti in dovoljenji. Hkrati pa se Galma, ki danes zaposluje 31 delavcev zelo dobro zaveda svoje odgovornosti do okolja in tej problematiki posveča izjemno veliko pozornosti in sredstev.

Skladno s tem Galma ažurno sledi novim zakonodajnim zahtevam. Bila je med prvimi družbami v Republiki Sloveniji, kjer so pripravili Izjavo o varnosti z oceno tveganja za vsa delovna mesta v podjetju. Opravljene so bile vse relevantne meritve morebitnih škodljivih vplivov na posameznih delovnih mestih, pregledani stroji in naprave, opravljeni zdravstveni pregledi. Vsi sodelavci so se usposobili za varno delo. Galma torej izpolnjuje vse zahteve, ki jih predvideva zakonodaja in s tem sodi med podjetja, ki so usposobljena za opravljanje dejavnosti prometa, skladiščenja, uporabe ter proizvodnje kemičnih snovi. Problem odpadkov je rešen s pogodbenimi razmerji s pooblaščenimi organizacijami, specializiranimi za posebne odpadke.

V aprilu 2002 je v tehnološkem procesu prišlo do okvare zaradi napake v materialu zunanjega dobavitelja. Posledica tega je bilo manjše onesnaženje pri dveh sosedih v neposredni bližini podjetja. Za vso nastalo škodo je Galma takoj sprejela vso moralno in materialno odgovornost.

Pregled vzorcev rastlinja in zemlje, ki so ga opravili kriminalisti Policijske Postaje Domžale, ter njihova analiza v laboratorijih je pokazala, da v Galmi ni bilo nobenih pokazateljev na kakršnekoli izredne dogodke. Med kolektivnim dopustom Galme je opravila odvzem vzorcev tudi Elmo, Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki deluje v okvirih Instituta Jožef Stefan. Odvzeli so vzorce zemlje, sadja, zelenjave, podtalne vode. Rezultati analiz so pokazali normalne vrednosti za vodo in tla. Koncentracije kemičnih spojin so bile pod spodnjo mejo detekcije. Ali pa niso bile prisotne v povišanih koncentracijah. Zaključno mnenje torej temelji zgolj na vidnih poškodbah rastlinstva, te pa brez dokazov pripisuje Galmi.