O-STA

S poslovnim sodelovanjem NLB ima podjetje TPV d.d. dobro osnovo za uspešno prestrukturiranje podjetja

NLB je v aprilu letos s podjetjem TPV d.d. sklenila refinanciranje vseh dolgoročnih kreditov in podpisala pogodbo o novem sindiciranem posojilu, kjer je imela tudi vlogo agenta. Tako ima podjetje dobro osnovo za uspešno prestrukturiranje.

Ob podpisu kreditne pogodbe je Jaka Tomažič, direktor Poslovnega centra za poslovanje z velikimi podjetji v NLB, dejal: "Z novim kreditom in realiziranimi refinanciranji bo podjetju zagotovljena tekoča likvidnost ter ustrezna dinamika odplačil dolgoročnih kreditov. To bo podjetju omogočilo nadaljnje stabilno poslovanje in lažje izvajanje zastavljenih ciljev tudi v prihodnje. Na podlagi predstavljenih načrtov podjetja, njegovega dobrega sodelovanja s kupci in prepoznavnosti kot zanesljivega dobavitelja ocenjujemo, da imajo dobro osnovo za uspešno finančno prestrukturiranje in nadaljnje uspešno poslovanje."

Vladimir Gregor Bahč, predsednik uprave podjetja TPV d.d., je v nadaljevanju povedal nekaj več o pričakovanjih uporabnikov: "Podjetje TPV d.d. je uspešno zaključila dogovor z bankami za pridobitev dolgoročnega posojila za obratni kapital in prerazporeditev finančnih obveznosti. V Skupini TPV smo v preteklih letih uspešno pridobivali nove posle, ki smo jih financirali iz lastnih virov, kar je bremenilo tekočo likvidnost podjetja. Dolgoročni krediti, ki smo jih pridobili za investiranje v preteklosti, pa so nam zaradi neusklajenih ročnosti vračil dodatno obremenili tekoče financiranje. Celovita presoja poslovanja, ki smo jo opravili skupaj z neodvisno revizorsko hišo in bankami, s katerimi poslujemo, je pokazala dobre rezultate za dolgoročno poslovanje Skupine TPV. Na tej podlagi smo naredili dolgoročni načrt pokrivanja finančnih obveznosti podjetja in se dogovorili za kratkoročno ter dolgoročno finančno servisiranje, ki bo bankam zagotovilo vračilo vseh terjatev, podjetjem v Skupini TPV pa pogoje za tekoče poslovanje, investiranje in vzdrževanje proizvodnih sredstev ter izvajanje novih projektov."

NLB je 18. aprila letos s podjetjem TPV d.d. sklenila refinanciranje vseh dolgoročnih kreditov v skupni višini 13,398 milijona evrov za obdobje do leta 2021. Refinanciranje kreditov je bilo sklenjeno v okviru dogovora med največjimi bankami upnicami podjetja TPV, ki so podjetju prav tako odobrile refinanciranje vseh svojih kreditov (poleg NLB še SID banka, Banka Koper in DBS).

S podjetjem je bila 22. aprila letos podpisana tudi pogodba o sindiciranem posojilu v višini treh milijonov evrov. Usklajevanja z bankami in podjetjem je vodila NLB, ki ima tudi vlogo agenta. Delež NLB v tem kreditu znaša 1,6 milijona evrov oziroma 53,4 odstotka. V sindiciranem posojilu sodelujejo tudi vse ostale največje banke upnice podjetja: SID banka, Banka Koper in DBS. Posojilo je namenjeno za financiranje obratnih sredstev, ki jih podjetje potrebuje v okviru financiranja investicije v projekt Edison. Gre za trenutno največjo investicijo podjetja, ki se nanaša na proizvodnjo delov za novo vozilo v Revozu, ki ga skupaj načrtujeta Renault in Daimler.