O-STA

Skupščina potrdila rezultate poslovanja Loterije Slovenije v letu 2013

Ljubljana, 19. junij 2014:

XVIII. skupščina Loterije Slovenije, d. d. je potekala 19. junija 2014 na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99 v Ljubljani.

Skupščina je potrdila rezultate poslovanja Loterije Slovenije v letu 2013:

  • realizacijo prometa iz naslova prirejanja klasičnih iger na srečo v višini 104.718.171 evrov,
  • izplačilo dobitkov igralcem v skupni vrednosti 50.942.299,84 evrov - od tega je znašal 15% davek od dobitkov, ki ga prejmejo občine, 2.509.572 evrov,
  • realizacijo skupnih dajatev v višini 25.108.502 evra - od tega so znašale koncesijske dajatve 20.640.832 evrov, 5% davek od iger na srečo 2.274.043 evrov ter 10% davek od srečk, ki je pričel veljati julija 2013, 2.193.627 evrov,
  • realizacijo poslovnega izida iz poslovanja v višini 4.321.495 evrov in čistega poslovnega izida v višini 1.632.415 evrov.

Prisotni delničarji, ki so zastopali 92,47% kapitala družbe, so soglasno potrdili vse točke dnevnega reda:

  • seznanili so se z letnim poročilom družbe za leto 2013, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 ter o potrditvi letnega poročila,
  • potrdili predlog delitve bilančnega dobička za leto 2013,
  • upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2013,
  • imenovali revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje, d.o.o. Ljubljana za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2014 ter
  • potrdili predlog plačil članov nadzornega sveta.

Loterija Slovenije, d. d.


Dodatne informacije:
mag. Mateja Slamnik Kos, Vodja korporativnega komuniciranja
T: 01 24 26 149, 051 639 293, E: mateja.slamnik@loterija.si