O-STA

Razvojna vizija MOJE KOČEVSKE in nestrankarskega kandidata dr. Vladimirja Prebiliča

Na področju izboljšanja temeljne infrastrukture, ki predstavlja hrbtenico razvoja gospodarstva, občina, skupaj z ostalimi na 3a razvojni osi, žal ni uspela v relaciji do države izpeljati načrtovanega. Rekonstrukcija železniške povezave se je odmikala vsako leto in pričakovati je, da bo po obstoječi dinamiki dosegla Kočevje v treh letih. Vsekakor je to tudi naprej prioriteta tako občine Kočevje kot ostalih občin. Zaradi pomanjkanja sredstev tudi ni bilo mogoče izpeljati rekonstrukcije cestne povezave med Kočevjem in Ljubljano, saj Direkcija za ceste preprosto nima finančnih virov niti za vzdrževanje. Kljub tem dejstvom pa načrtujemo nadaljevanje dialoga, s preusmeritvijo iskanja rešitev ob črpanju nove finančne perspektive EU.

Promocija Kočevske ter predvsem večje sodelovanje med gospodarskimi subjekti na Kočevskem bo nedvomno pripeljalo do novih investicij.

V ta namen so zagotovljena sredstva tudi v programu Pokolpje in prvi korak v dialogu z novo vlado bo podaljšanje delovanja tega spodbudnega mehanizma tudi po letu 2016.

Gospodarskemu razvoju ob bok bo občina Kočevje nadaljevala z infrastrukturnimi investicijami v njeni pristojnosti (ravnanje z odpadnimi vodami, modernizacijo občinskih cest, nadgradnjo energetske mreže, izboljšanje oskrbe s pitno vodo, izboljšanje telekomunikacijskih povezav - širokopasovno omrežje,...), kar omogoča dvoje: odpira možnost sodelovanja z gospodarskimi subjekti in vsaj ohranjanje delovnih mest ter poveča možnost tako gospodarskega investiranja kot kvaliteto življenja lokalnemu prebivalstvu. Pomembna gospodarska panoga, kateri bomo namenili bistveno več pozornosti ter tudi sredstev je turizem. Spremeniti je potrebno razmišljanje, da je Natura 2000 zgolj razvojno omejevalen faktor, temveč je to tudi pomembna razvojna priložnost.

Bistven del naporov v prihodnje pa je spremeniti odnos do kraja, v katerem živimo. Medsebojna pomoč, spoštovanje, toleranca in ljubezen do Kočevske so v preteklih letih zbledeli. Sodelovanje je zamenjala nevoščljivost, pomoč oviranje, pripravljenost na delo in spreminjanje okolja na bolje pa apatičnost in brezbrižnost. Prepričani smo, da pozitivni zgledi vlečejo in prav to je naše osnovno poslanstvo. Z delom in trudom dokazati možnost uspeha tako posameznikov kot skupnosti ter z večjo mero odgovornosti ter sodelovanja odpreti možnost vsem. Na ta način bo Kočevska ponovno dobila položaj, ki ga je izgubila pred 30-timi leti - pomembno gospodarsko, upravno in kulturno središče zahodne dolenjske regije.

dr. Vladimir Prebilič
kandidat za župana
M 041 779 155 E vladimir@vladimir-prebilic.si
MOJA KOČEVSKA
Podjetniško naselje Kočevje 6, 1330 Kočevje
S www.vladimir-prebilic.si


G0010529.JPG