O-STA

Nova spletna aplikacija "Turistična taksa"

Velenje, 14. oktober 2014 - V skladu z Zakonom o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) in Odlokom o turistični taksi v mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2007) morajo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirati turistično takso v imenu in za račun Mestne občine Velenje.

Zavezanci nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Mestne občine Velenje. V istem roku so zavezanci dolžni občini (Turistično informacijskemu centru Velenje - TIC-u) in pristojnemu davčnemu organu predložiti mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.

Mestna občina Velenje je v mesecu septembru 2014 pristopila k poenostavljenemu, elektronskemu poročanju o številu prenočitev ter pobrani turistični taksi s strani zavezancev. Spletna aplikacija je poenostavila komunikacijo ter pošiljanje in arhiviranje poročil.

Zavezanci so že prejeli uporabniško ime in geslo s pomočjo katerih na spletni strani http://velenje.turisticnataksa.si dostopajo do obrazca, ki ga v elektronski obliki pošljejo TIC-u. Sistem izračuna višino takse, ki jo mora zavezanec poravnati. Aplikacija nato zbere podatke in jih pošlje TIC-u v nadaljnjo obdelavo, tako da ne prihaja do napak in zamud pri poročanju.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje