O-STA

3. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 18. november 2014 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 3. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Članice in člani sveta so soglasno razširili dnevni red seje s točkami - Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb, Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za priznanja, Predlog Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja in Poročilo o izvedenih delih in predlog za aneks k obstoječi koncesijski pogodbi za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje ter sprejeli zapisnika 2. in nadaljevanja 2. seje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (imenovana Bojan Škarja in Irena Poljanšek Sivka), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje (imenovan Drago Kolar), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor (imenovan Robert Bah), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb (imenovana Saša Koprivec), Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj (imenovana Jelka Sever - Časl), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja (imenovan Dimitrij Amon) in Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za priznanja (imenovana Suzana Kavaš).

Predloge so svetnice in svetniki sprejeli.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrić je predstavila 11. točko dnevnega reda - Predlog Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja. V Kabinetu župana se izven sistemizacije določi uradniško delovno mesto za določen čas, ki bo vezano na osebno zaupanje funkcionarja. Pravice oziroma dolžnosti javnega uslužbenca na tem delovnem mestu se določijo glede na naziv drugega kariernega razreda pete stopnje Višji svetovalec II. Delovno razmerje se sklene najdlje za čas opravljanja funkcije funkcionarja.

Predlog sklepa so svetnice in svetniki sprejeli.

12. točko dnevnega reda - Poročilo o izvedenih delih in predlog za aneks k obstoječi koncesijski pogodbi za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje je svetnicam in svetnikom predstavil Janez Herodež, direktor podjetja PUP, d. d.

V. d. direktor Uprave Mestne občine Velenje in vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik je predstavil Predlog Sklepa o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parc. št. 666, 668 in 669) in Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3662/3, 3662/5 in 3662/6) je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora.

Oba sklepa sta bila sprejeta.

V Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parc. št. 666, 668 in 669) je zapisano, da se predmetne nepremičnine, ki so predlagane za izvzem iz javnega dobra, nahajajo na območju Paškega Kozjaka nad kamnolomom Paka. Nepremičnine v naravi predstavljajo travnik, gozd in dvorišče in niso več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do stanovanjskih površin na tem območju ali bi se z njimi zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar. Nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra postale last Mestne občine Velenje, ki bo predmetne nepremičnine prodala zainteresiranemu kupcu, ki je lastnik sosednjega zemljišča oz. zamenjala za zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano cesto.

Članice in člani sveta so predlog sklepa sprejeli.

V Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3662/3, 3662/5 in 3662/6) predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo travnik in cesto na območju Gorice in niso več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do stanovanjskih površin na obravnavanem območju ali bi se z njimi zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar. Po izvzemu iz javnega dobra bodo nepremičnine postale last Mestne občine Velenje, ki bo predmetne parcele prodala zainteresiranemu kupcu sosednjih nepremičnin.

Članice in člani sveta so predlog sklepa sprejeli.

Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti, je predstavil Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte, ki so ga svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje je predstavila Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije.

Predlog pravilnika so svetnice in svetniki potrdili.

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti, je svetnice in svetnike seznanil s Predlogom Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje. Predlog pravilnika so svetnice in svetniki potrdili.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki po skrajšanem postopku sprejeli, je predstavil Anton Brodnik, v. d. direktor Uprave Mestne občine Velenje in vodja Urada za komunalne dejavnosti.

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015 je članicam in članom sveta predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič. Osnutek odloka so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03) in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, ki ju je predstavila mag. Branka Gradišnik, so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ju soglasno sprejeli.

Svetnice in svetniki so se danes seznanili tudi s poročiloma o izvajanju projekta "Velenje, starosti prijazno mesto" za obdobje od 2009 do 2014 in o izvajanju projekta "Čisto moje Velenje 2014".

Z vsebino poročil vas bomo še seznanili. Prav tako bomo še poročali o vsebini vseh točk dnevnega reda današnje seje, ki v tem sporočilu za javnost niso podrobneje predstavljene.

Seja je bila končana ob 11. uri in 52 minut.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje