O-STA

Proračun za leto 2015 soglasno sprejet

Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so minuli teden na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje med drugim soglasno sprejeli Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je ob predstavitvi Predloga Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015 opozoril na pogajanja, ki potekajo med vlado in občinami glede višine državnih sredstev (povprečnine), ki lahko izredno pomembno vplivajo na proračunska sredstva. Izrazil je upanje, da sprejete odločitve ne bodo škodovale lokalnim skupnostim, saj bodo v nasprotnem primeru občine prisiljene krčiti sredstva tudi svojim uporabnikom. Pod vprašaj se lahko postavi tudi financiranje vrtcev v posameznih občinah.

Povedal je tudi, da smo v predlogu proračuna delno upoštevali pripombe, ki so bile podane na osnutek proračuna. V predlogu proračuna smo med drugim predvideli sredstva za obnovo križišča pri Obircu, obnovo Galerije Velenje, dokapitalizacija smučarskega centra Golte ter dodatnih 50 tisoč evrov za javno kuhinjo.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je poudaril, da sredstev za socialne programe ne bomo zmanjševali. Tudi v prihodnje bomo ohranjali storitve iz preteklih let, saj se socialne razmere kljub gospodarski rasti niso izboljšale. Izpostavil je tudi, da hkrati razmišljamo tudi o zmanjševanju stroškov in racionalizaciji poslovanja. Želimo povezati javne zavode in s tem zmanjšati stroške vodenja.

S proračunom za leto 2015 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 43.038.380 evrov, odhodki v višini 43.218.007 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 179.627 evrov. V računu finančnih terjatev in naložb je načrtovano povečanje kapitalskih deležev v višini 60 tisoč evrov ter presežek izdatkov nad prejemki v višini 60 tisoč evrov; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v vrednosti 1,3 milijona evrov, odplačila dolga v višini 1.252.902 evrov, zmanjšanje sredstev na računih v višini 192.529 evrov, neto zadolževanje v višini 47.098 evrov in neto financiranje v višini 179.627 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2014 je načrtovano v višini 393.581 evrov, stanje sredstev na računih na dan 31. december 2015 pa je načrtovano v višini 201.052 evrov.

Največ prihodkov in prejemkov v letu 2015 je načrtovanih iz prihodkov od dohodnine (35,5 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (15,9 %), prihodkov za financiranje programa kohezije (10 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (9,6 %), sofinanciranje projekta Podjetniški center Standard (3 %), zadolževanje za izvrševanje proračuna (2,9 %), najemnine stanovanj (2,7 %), odškodnine za degradacijo prostora (2,3 %), sofinanciranja projekta Regijska galerija Velenje (2,1 %) in sofinanciranja projektov Projektne skupine (1,9 %).

Največ sredstev po programski klasifikaciji je načrtovanih za oskrbo z vodo (15,4 %), za delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,2 %), za administracijo občinske uprave (7,8 %), za urejanje cestnega prometa (4,3 %), za spodbujanje razvoja malega gospodarstva (4,2 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,2 %), za programe športa (3,8 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (3,5 %), za druge programe v kulturi (3,4 %), za oskrbo s toplotno energijo (3 %), za ravnanje z odpadno vodo (3 %), za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,6 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (2,2 %) in za osnovno šolstvo (2,1 %).

Za plače je načrtovanih 4.558.497 evrov oziroma 10,2 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 19.625.261 evrov oziroma 44,1 % proračuna, za investicijske odhodke in transfere 20.247.151 evrov oziroma 45,5 % proračuna in za rezerve 100 tisoč evrov oziroma 0,2 % proračuna.

Investicijski odhodki občinskega proračuna so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za plačilo študij izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa ter investicijski transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in neprofitnim ustanovam.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2015 so načrtovani za naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo - 6.271.564 evrov, Podjetniški center Standard - 1.605.975 evrov, Regijska galerija Velenje - 1.345.000 evrov, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo - 1.342.272 evrov, obnove cest po programu koncesije za ceste - 1.033.000 evrov, ureditev garaž Gorica - 1 milijon evrov in naložbe na področju oskrbe z vodo - 532.032 evrov.

Za financiranje projektov v letu 2015 načrtujemo 8.765.561 evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij ter od kupnine za stanovanja Gorica.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 1,3 milijona evrov.

Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 50 tisoč evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 50 tisoč evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne ob

ine Velenje