O-STA

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015

Velenje, 6. januar 2015 - V Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo izšel v petek, 9. januarja 2015, bo objavljen Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015. Javni razpis bo odprt do 9. februarja 2015. Besedilo razpisa in vsa razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave).

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v mestni občini Velenje se lahko prijavijo športna društva, občinske športne zveze in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu oziroma povezane s športom. Za javni razpis Mestna občina Velenje namenja 658.500 evrov.

Javni razpis obsega tri področja, in sicer:

-izvajalce letnega programa športa v mestni občini Velenje, ki izvajajo interesno športno vzgojo otrok, mladine in študentov, športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami ter športno vzgojo otrok in mladine, ter tiste, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, športno rekreacijo, šport invalidov, organizacijo športnih prireditev ter tudi za delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje mestne občine Velenje, ki jim bomo namenili 300 tisoč evrov;

- občinske športne zveze - za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, mednarodno in medobčinsko dejavnost v športu, priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam ter za spodbujanje vrhunskega športa ter opismenjevanje predšolskih in šoloobveznih otrok v smučanju, ki bodo iz občinskega proračuna prejele 58.500 evrov in

- športna društva - za nadpovprečne športne dosežke (300 tisoč evrov).

V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice do sofinanciranja športnih programov ter merila za vrednotenje športnih programov.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 9. februarja 2015 osebno ali po pošti (priporočeno) na naslov Mestna občina Velenje - Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje