O-STA

Ste ekonomsko odvisna oseba? Poznate svoje obveznosti?

Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba - s.p., ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo za drugo podjetje. Podjetnik je lahko ekonomsko odvisna oseba, če sam ne zaposluje delavcev in če najmanj 80% svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

Kakšne pravice pripadajo ekonomsko odvisni osebi?

Zakon o delovnih razmerjih daje omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnim osebam. Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se tako za ekonomsko odvisne osebe uporabljajo določbe ZDR-1 o:

 • prepovedi diskriminacije;
 • zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov
 • prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov, ki so:
  • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov ali zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,
  • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom
  • članstvo v sindikatu,
  • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
  • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
  • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
  • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,
  • sprememba delodajalca po prvem odstavku členaZDR-1,
  • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo,
  • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.
 • zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,
 • uveljavljanju odškodninske odgovornosti(177. - 180. člen ZDR-1).


Vendar pozor: status ekonomsko odvisne osebe podjetniku, kljub temu, da izpolnjuje vse pogoje, ne pripada avtomatsko!

Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status?

Da je podjetnik upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (in s tem zgornjih pravic), mora po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisen, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

Če vas zanima več o statusu ekonomsko odvisne osebe ali pa bi želeli, da vam pripravimo obvestilo za vašega delodajalca, pokličite naše pravne svetovalce na 01 600 1530 ali jim pošljite povpraševanje na data@data.si.

Pripravili: Anja Grahek in Darja Golob Koritnik, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/08/ste-ekonomsko-odvisna-oseba-poznate-svoje-obveznosti/