O-STA

5. skupščina Gorenjske borzno posredniške družbe

Delničarji GBD Gorenjske borzno posredniške družbe d.d. so se 29. junija 2001 zbrali na 5. skupščini GBD Gorenjske borzno posredniške družbe. Na njej so sprejeli letno poročilo o poslovanju v preteklem letu, predlog o dokapitalizaciji družbe, predlagano poslovno politiko za letošnje leto in predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe za leto 2001. Skupščine so se udeležili vsi delničarji, ki so potrdili, da je družba v letu 2000 poslovala uspešno.

GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d. je v letu 2000 ustvarila neto dobiček v višini 75,8 milijonov tolarjev. Donos na kapital po obdavčitvi znaša 18,8%.

Na skupščini je bil potrjen predlog o dokapitalizaciji družbe v višini 100,0 mio tolarjev z izdajo novih imenskih delnic in dokapitalizaciji družbe iz sredstev družbe (nerazporejenega dobička iz preteklih let 124,2 milijonov tolarjev, in 75,8 milijonov tolarjev iz dobička v letu 2000), tako, da bo osnovni kapital družbe znašal 450,0 mio tolarjev. GBD Gorenjska borzno posredniška družba je dodatno oblikovala za 45,5 milijonov rezerv, kar presega zakonsko določeno višino rezerv.

Bilančno vsoto je GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d. glede na leto prej več kot podvojila in je konec leta 2000 znašala 19 milijard tolarjev. Tako kot že več let zapored je pri večini bilančnih postavk dosegla nadpovprečno rast in pri tem ohranila doseženo varnost, likvidnost in rentabilnost poslovanja.

Kapitalska ustreznost družbe ostaja visoko nad predpisanim koeficientom.

Revizijo poslovanja za leto 2000 je opravil pooblaščeni revizor, ki ni ugotovil nobenih pomanjkljivosti ter izdal pozitivno mnenje brez pridržkov. Tudi za revizijo poslovanja za leto 2001 je skupščina imenovala istega revizorja.

Temeljnih ciljev poslovne politike za leto 2001 GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d. ni spreminjala. Tudi v prihodnje načrtuje zmerno in stabilno rast poslovanja na vseh poslovnih področjih. Temeljila bo predvsem na novih priložnostih, ki jih ponujajo številne spremembe v zakonodaji in seveda tudi v tržnih razmerah. Profesionalno opravljanje storitev na področju posredovanja vrednostnih papirjev doma in na tujih borzah, ponudba novih produktov (tuji in domači vzajemni skladi…), upravljanje premoženja strank in storitve povezane s prevzemi so prav gotovo med njimi.

Osrednje pozornosti bodo še naprej deležni kakovost in pestrost vseh storitev, cenovna konkurenčnost in obvladovanje rizikov.