O-STA

Minimalni odpovedni rok pogodbe o zaposlitvi

Odpovedne roke ureja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, ZDR-1).

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki je določen z zakonom.

Minimalni odpovedni roki

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem dni.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni, od enega leta zaposlitve pri delodajalcu pa 30 dni.

Ali je lahko odpovedni rok daljši?

Odpovedni rok je lahko daljši, če je tako dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo, vendar ne sme biti daljši kot 60 dni.

Redna odpoved o zaposlitvi s strani delodajalca

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni, od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu pa 30 dni.

Odpovedni rok nad 2 leti zaposlitve

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.

Odpovedni rok nad 25 let zaposlitve

Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, razen če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga je odpovedni rok 15 dni.

Za dobo zaposlitve pri delodajalcu se šteje tudi doba zaposlitve pri njegovih pravnih prednikih.

Kdaj začne teči odpovedni rok?

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi.

Odpovedni rok lahko začne teči tudi kasneje, to je z dnem, ki ga v skladu s programom razreševanja presežnih delavcev v odpovedi pogodbe o zaposlitvi določi delodajalec.

Denarno povračilo namesto dela

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Dogovor mora biti v pisni obliki.

Pravice in obveznosti delavca in delodajalca

Če odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec, ima delavec v času odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj dve uri na teden.

Delodajalec pa mora v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, ki delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi in o odpovedi pogodbe obvesti zavod za zaposlovanje, omogočiti delavcu odsotnost z dela najmanj en dan na teden za vključevanje v ukrepe na področju trga dela v skladu s predpisi o urejanju trga dela.

Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v višini 70 odstotkov osnove.

Za vsa pravna in kadrovska vprašanja so vam na voljo naši pravni svetovalci na 01 600 1530 ali na e-mailu data@data.si.

Vabljeni tudi na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, ki je namenjen vsem podjetnikom, ki razmišljajo o zaposlitvi novega "sodelavca".

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/13/minimalni-odpovedni-rok-pogodbe-o-zaposlitvi/