O-STA

Ugotovljenih vedno več kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu

Delodajalci se premalo zavedajo pomena zagotavljanja pogojev za varno in zdravo delo. Prav tako bi morali spremeniti večinsko miselnost, da je vlaganje v varne delovne pogoje nepotreben strošek. Dolgoročno se vlaganje v varnost in zdravje izkaže kot pozitivna poteza.

Kršitve na področju varnosti in zdravja pri delu

V letu 2014 je Inšpektorat RS za delo na področju delovnih razmerij ugotovil 10.802 kršitvi. Najpogostejše napake, ki so jih našli pri manjših delodajalcih, so kršile delovnopravno zakonodajo, predvsem Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Prav tako je zaskrbljujoč podatek, da je bilo v letu 2014 ugotovljenih 18.834 kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD).

Veste, katere so odgovornosti delodajalca glede varnosti pri delu?

Ocena tveganja

Veliko nepravilnosti je bilo ugotovljenih pri izjavah o varnosti z oceno tveganja, saj pogosto le-te niso usklajene z dejanskim stanjem. V spremenjenih okoliščinah kot so na primer uvedba nove tehnologije pogosto niso opravljene revizije, usposabljanja in zdravstvene preglede pa zaposleni ne opravljajo tako pogosto kot bi jih v skladu z zakonskimi določili sicer morali.

Varovalna oprema

Delodajalec je delavcem dolžan zagotoviti osebno varovalno opremo, kar pa v praksi ni upoštevano. Bodisi delodajalci ne zagotovijo potrebne varovalne opreme bodisi je delavci ne uporabljajo. Delodajalci bi morali delavce opozarjati na uporabo varovalne opreme, opremo redno preizkušati in ob rokih delavce napotiti na preglede.

Varno delovno okolje

Tudi zagotavljanje varnega delovnega okolja je stalna obveznost delodajalca, za katero je ob neizpolnjevanju obveznosti predpisan prekršek, zato bi delodajalci morali izvajati ukrepe, ki jih imajo opredeljene v izjavi o varnosti.

Samozaposlene osebe

Tveganja pa morajo oceniti tudi samozaposlene osebe, prav tako morajo izdelati pisno izjavo o varnosti s potrebnimi ukrepi, v kolikor iz njihove dejavnosti izhajajo nevarnosti.

Preberite tudi Izpit iz varnosti in zdravja pri delu tudi za študente in dijake.

V kolikor želite opraviti usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu zase ali za svoje zaposlene, vabljeni na naš seminar Varstvo in zdravje pri delu.

Prijava na usposabljanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/19/ugotovljenih-vedno-vec-krsitev-na-podrocju-varnosti-in-zdravja-pri-delu/