O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juniju 2001

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu juniju lastnika zamenjalo 80.898 delnic Petrola. 21.395 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 59.503 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je znižalo za približno 0,66 odstotka; konec maja jih je bilo 51.659, konec junija pa 341 manj oziroma 51.318.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

30. junija je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 43.134 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 2,1-odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v juniju dosegel 103.610 lotov ali 2.269.313.000 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan junija znašal 21.983 tolarjev in je bil za 0,2 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan maja, ki je znašal 21.947 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu juniju je dosegel vrednost 23.081 tolarjev, najnižji pa 21.812 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v juniju tako znaša 22.474 tolarjev.