O-STA

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 24. marec 2015 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 6. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki na predlog župana Bojana Kontiča umaknili točko - Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija. Prav tako je župan predlagal, da pri 32. točki dnevnega reda svetnice in svetniki obravnavajo samo Poslovno poročilo javnega zavoda Regijsko študijsko središče za leto 2014, saj Letni delovni načrt za leto 2015 še ni usklajen. V nadaljevanju so soglasno sprejeli zapisnik 5. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predlog Sklepa o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje, ki ga je predstavila Tina Belina iz Turistično-informacijskega centra Velenje, so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

V letu 2015 je Turistično-informacijski center Velenje razširil nabor turističnih spominkov in pripravil nove storitve. Zaradi upoštevanja priporočenih cen s strani SPIRIT Slovenija, prilagajanje cen povpraševanju na trgu in trendom ter uvedbe davčne blagajne, so nekatere cene spremenili. Stare prodajne artikle, po katerih ni povpraševanja, so izločili iz prodaje. Cenik so dopolnili z novimi spominki in storitvami.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega dobra in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015. Oba sklepa sta bila sprejeta.

V Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega dobra je zapisano, da predmetna zemljišča v naravi predstavljajo površino ceste. Po izvzemu iz javnega dobra postanejo nepremičnine last Mestne občine Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo Mestna občina Velenje pridobila zemljišča, preko katerih poteka kategorizirana javna cesta Zg. Laze - Sp. Laze ter Laze - Arnače. Odsvojila pa javno dobro, ki je postalo last Mestne občine Velenje.

S spremembami v Predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015 se prihodki od prodaje zemljišč v letu 2015 povečajo za 427.776,77 evrov in se sedaj s tem načrtom predvidevajo v višini 1.198.034,17 evrov. Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2015 se s temi spremembami povečajo za 110 tisoč evrov in se sedaj s tem načrtom predvidevajo v višini 310 tisoč evrov.

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se tako za leto 2015 načrtuje v orientacijski vrednosti 1.508.034,17 evrov.

Sredstva namenjena odkupu stavb ali stavb z deli stavb v letu 2015 se s tem načrtom povečajo za 800 tisoč evrov, sredstva namenjena odkupu zemljišč s stavbami v letu 2015 se s tem načrtom predvidevajo v višini 188.080,00 evrov in sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se tako za leto 2015 načrtujejo v višini 1.988.080,00 evrov.

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je članicam in članom sveta predstavil Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje.

V Upravi Mestne občine Velenje se nam zdi smiselno določiti standarde ravnanja in obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje pri opravljanju njihovih funkcij. Prav tako pa želimo, s tem predlaganim kodeksom seznaniti občanke in občane s standardi ravnanja in obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje.

Svetnice in svetniki so predlagani kodeks sprejeli.

Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje, ki ga je predstavil direktor občinske uprave mag. Iztok Mori in so ga svetnice in svetniki obravnavali po skrajšanem postopku ter ga sprejeli.

V preteklosti smo na občinski spletni strani že objavljali posnetke sej sveta, saj 64. člen Poslovnika Mestne občine Velenje določa, da seje lahko snemamo in objavljamo na spletni strani. Po mnenju informacijske pooblaščenke oz. njenih sodelavcev pa je v Poslovniku opredeljeno le, da se seje snemajo za potrebe priprave zapisnika. Ko je namen izpolnjen, torej ko je zapisnik sprejet, je nadaljnja hramba in objava posnetkov neupravičena. Zato smo na ustno priporočilo sodelavcev Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije dne 8. 3. 2012 s spletne strani občine umaknili posnetke sej. Od takrat seje sveta snemamo in v živo prenašamo na spletni strani občine na podlagi pisne privolitve svetnic in svetnikov.

Na podlagi pobud svetnic in svetnikov smo se odločili, da ponovno uredimo arhiv sej sveta na spletni strani občine. Pridobili smo tudi mnenje Informacijske pooblaščenke in v skladu z njihovimi priporočili pripravili spremembo poslovnika. S predlagano spremembo želimo podrobno določiti način in namen snemanja sej sveta, čas objave posnetkov sej ter njihovo hrambo.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014, ki so ga svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti, je predstavil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje.

S predlagano spremembo odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje bomo iz območja modre cone B izvzeli spodnjo etažo garažne hiše pri Zdravstvenem domu in jo namenili pacientom, ki parkiranje plačujejo sproti na parkomatu in imetnikom letnih kart za parkiranje.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje je predstavil Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti.

Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o mladinskem delu usklajujemo določene pojme iz mladinskega področja z zakonom. Prav tako s spremembami in dopolnitvami odloka med mladinske projekte dodajamo tudi projekte mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja mladih v Mestni občini Velenje, saj Mestna občina Velenje izvaja dva javna razpisa s področja mladih, in sicer javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti in javni razpis za (so)financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja mladih.

Vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer je predstavila Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje.

Danes so se svetnice in svetniki seznanili tudi s poročili, ki so jih 2. marca obravnavali člani Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov Mestne občine Velenje - Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2014, Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2014, Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2014, Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2014" in Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2014. O vsebini teh poročil smo vas obveščali 4. marca v sporočilu za javnost "Seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov 2015".

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili iz leta 2014 o delu Centra za socialno delo Velenje in Odbora za pomoč občankam in občanom MOV ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene, o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v mestni občini Velenje, o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija, Zveze kulturnih društev Šaleške doline, Mladinskega sveta Velenje, Lekarne Velenje, Turistično-informacijskega centra Velenje, o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV, o izvajanju mirujočega prometa v Velenju - MODRE CONE, o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu, o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Velenje, o delovanju zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in Poslovno poročilo javnega zavoda Regijsko študijsko središče.

Z vsebino poročil vas bomo še seznanili. Prav tako bomo še poročali o vsebini vseh točk dnevnega reda današnje seje, ki v tem sporočilu za javnost niso podrobneje predstavljene.

Seja je bila končana ob 14. 15.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje