O-STA

Predlog odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2014 soglasno sprejet


Velenje, 24. marec 2015 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so danes na 6. seji obravnavali Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je izpostavil, da je bilo leto 2014 izredno investicijsko naravnano in da realizacija proračuna v višini 91 % kaže na odlično sliko proračunske izkaznice. Tudi svetniki so pohvalili minulo delo in dobro sodelovanje sveta z upravo ter soglasno sprejeli predlog odloka.

V zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 47.373.887 evrov, realizacija odhodkov v višini 52.720.852 evrov in presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.346.965 evrov; v računu finančnih terjatev in naložb je izkazano povečanje kapitalskih deležev v višini 5.930 evrov in prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v višini 5.930 evrov; v računu financiranja je izkazano zadolževanje v višini 3.472.576 evrov in odplačila dolga v višini 1.184.489 evrov. Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 3.064.808 evrov, neto zadolževanje v višini 2.288.087 evrov in neto financiranje v višini 5.346.965 evrov. Stanje sredstev na računih na 31. december 2013 je znašalo 4.684.109 evrov, stanje sredstev na 31. december 2014 pa je izkazano v višini 1.619.301 evrov.

Proračun za leto 2014 je bil realiziran v višini 53.911.271 evrov, kar predstavlja 91 % sprejetega proračuna. Na manjšo realizacijo od načrtovane so vplivale predvsem spremembe dinamike pri izvedbi investicij, ki v letu 2014 še niso bile pričete ali pa se večji del njihove realizacije prenaša v leto 2015 (Podjetniški center Standard, nakup stanovanj Gorica, Regijska galerija Velenje, program kohezije za področji oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, obnova Vile Rožle, naložbe na področju čiščenja odpadnih voda, rekonstrukcija Jenkove ceste, naložbe in investicijsko vzdrževanje centralne čistilne naprave Šaleške doline).

Prihodki in prejemki so bili realizirani v višini 50.846.463 evrov. Manjša realizacija je predvsem odraz zamikov in sprememb v dinamiki izvedbe investicij. Največ prihodkov in prejemkov smo prejeli iz naslova dohodnine (31,6 %), sofinanciranja programa kohezije na področju oskrbe z vodo (19,4 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (13,2 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (7,8 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna (6,8 %), sofinanciranja projekta Prenova mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada (3,9 %), najemnin stanovanj (2,3 %), sofinanciranja energetske sanacije Zdravstvenega doma Velenje (1,4 %), odškodnine za degradacijo prostora (1,3 %), denarnih kazni (1,2 %) in najemnin za zemljišča (1,1 %).

Največ odhodkov in izdatkov je bilo v letu 2014 namenjenih za oskrbo z vodo (24 %), za delovanje in vzdrževanje vrtcev (9,1 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (7,2 %), za administracijo občinske uprave (za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov v višini 6,1 %), za programe športa (5 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (4,3 %), urejanje cestnega prometa (3,7 %), oskrbo s toplotno energijo (3,6 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (2,6 %), dejavnost zdravstvenih domov (2,5 %) in za ravnanje z odpadno vodo (2,2 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo v letu 2014 namenjenih 4.203.723 evrov oziroma 8 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 18.816.925 evrov oziroma 35 % proračuna, za investicijske odhodke 30.151.714 evrov oziroma 56 % proračuna in za proračunsko rezervo 738.910 evrov oziroma 1 % proračuna.

Pomembnejše investicije v letu 2014 so bile naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo - 12,5 milijona evrov, Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada - 2,24 milijona evrov, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo - 1,92 milijona evrov, stanovanja Gorica - 1,59 milijona evrov, energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje - 1,29 milijona evrov, obnove cest po program koncesije - 0,91 milijona evrov, garaže Gorica - 0,89 milijona evrov, športna igrišča - 0,78 milijona evrov in vzdrževanje objektov Vrtca Velenje - 0,58 milijona evrov.

Za financiranje projektov je Mestna občina Velenje v letu 2014 pridobila 13,7 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij ter donacij.

Za izvedbo investicij na področjih oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda po programu kohezije ter za nakup stanovanj na Gorici se je občina v letu 2014 zadolžila v višini 3.472.576 evrov. Posojila smo pridobili s prijavami na razpise javnih skladov, kar nam je omogočilo najem posojil pod ugodnimi pogoji in z nizkimi obrestnimi merami.

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljena za financiranje odprave posledic žleda v februarju 2014, predvsem za odpravo posledic ter nujno delno sanacijo infrastrukture, poškodovane v tej nesreči. Sredstva so bila porabljena še za nujna interventna dela ob poplavah, za nakup protipoplavnih vrečk in folije za pokrivanje plazišč, prehrano za reševalce, plačilo geoloških poročil za sanacijo plazov in plačilo nadomestila izgubljenega zaslužka za reševalce. Sredstva so bila porabljena tudi za sofinanciranje prevozov pitne vode prostovoljnih gasilskih društev občanom, ki nimajo možnosti priklopa na javni vodovod, in plačilo požarne vode. Največ sredstev je bilo namenjenih za interventno sanacijo plazu na lokalni cesti Zgornje Kavče-Spodnje Kavče in za interventno sanacijo plazu pod grajskim hribom.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje