O-STA

Podpisane pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe

Velenje, 30. marec - Danes dopoldne je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič s predsedniki prostovoljnih gasilskih društev podpisal pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe.

S podpisom pogodb so gasilska društva pridobila finančna sredstva, ki so razdeljena glede na kategorijo društva in glede na rezultate ocenjevanja delovanja društev v letu 2014, v višini 84.000 evrov.

Na območju Mestne občine Velenje po sklepu župana izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih društev, in sicer Bevče, Pesje, Velenje, Vinska Gora, Šalek, Šentilj in Škale. Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik in Poklicna gasilska enota Gorenje izvajata gasilsko službo na svojem določnem območju delovanja. Vsa društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline, ki deluje še na območju občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Sistem zaščite in reševanja v naši občini je sestavljen iz štaba civilne zaščite, enot civilne zaščite, sektorskih štabov in poverjenikov, prostovoljnih gasilskih društev ter ostalih društev, ki delujejo v sistemu in pogodbenih podjetij.

Prostovoljna gasilska društva naše občine so razdeljena v posamezne kategorije, ki so opredeljene glede na velikost območja delovanja, števila prebivalcev v tem območju in tipa naselja. Tako imamo eno gasilsko društvo V. kategorije s poklicnim jedrom, štiri društva II. kategorije in dve društvi I. kategorije. V skladu s pogodbo o javni gasilski službi morajo prostovoljna gasilska društva opravljati naslednje naloge:

· gašenje in reševanje v primeru požarov;

· reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge;

· izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva;

· načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva;

· zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov;

· zavarovanje oseb in opreme, glede na zakonske možnosti;

· nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme;

· usposabljanje gasilske mladine;

· druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje opravlja še dodatne naloge: alarmiranje ostalih gasilskih enot ter izvajanje reševanj in nalog v skladu s pogodbo z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Pogodbe o sodelovanju v sistemu zaščite in reševanja imamo sklenjene še z Koroškim šaleškim jamarskim klubom Speleos - Siga Velenje, Društvom za podvodne dejavnosti Jezero Velenje, Šaleško zveza tabornikov - Rod Jezerski zmaj, Šaleškim alpinističnim odsekom, Radioklubom Hinko Košir in Kinološkim društvom reševalnih psov Celje.

Mestna občina Velenje vsako leto zagotovi sredstva za javno gasilsko službo. V proračunu za leto 2015 je zagotovljenih 623.645 evrov, od tega 84.000 za redno dejavnost, 20 tisoč za opremo, 25 tisoč za vzdrževanje gasilskih domov, 163 tisoč za nakup novih vozil in 295 tisoč za plače poklicnih gasilcev, 20 tisoč evrov je namenjenih za refundacije, zdravniške preglede, popravila vozil in nakup druge opreme, 2 tisoč evrov pa za gasilske projekte, kot so tekmovanja, obletnice in srečanja.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje