O-STA

Župani Savinjsko-šaleške regije in predstavniki ministrstev danes o nadaljnjih postopkih v zvezi s tretjo razvojno osjo

Danes dopoldan smo v Velenju na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in podpredsednice Državnega zbora Republike Slovenije Andreje Katič pripravili delovno srečanje na temo tretje razvojne osi s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, župani Savinjsko-šaleške regije in poslankami s tega območja ter predstavniki strokovne javnosti.

Delovnega srečanja so se poleg župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča, direktorja Uprave Mestne občine Velenje, mag. Iztoka Morija, vodje Urada za komunalne dejavnosti na Mestni občini Velenje, Antona Brodnika in vodje Urada za urejanje okolja na Mestni občini Velenje, mag. Branke Gradišnik udeležili še poslanki Marija Antonija Kovačič in Nada Brinovšek ter župani iz Solčave, Luč, Gornjega Grada, Ljubnega, Nazarji, Rečice ob Savinji, Mozirja, Šoštanja, Šmartnega ob Paki in Braslovč.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen sta svojo odsotnost opravičila. Opravičila se je tudi poslanka in podpredsednica Državnega zbora Andreja Katič.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma povedal, da je odsotnost predstavnikov ministrstva za kmetijstvo zaskrbljujoča, saj v Sloveniji ceste, brez da jo umestimo po kmetijskih zemljiščih, ne moremo zgraditi. Povedal je, da smo v Mestni občini Velenje zadovoljni s sprejeto odločitvijo Vlade Republike Slovenije, da se z namenom izboljšanja prometne povezave območja Savinjsko-šaleške regije z mednarodnimi prometnimi povezavami nadaljuje priprava državnega prostorskega načrta za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje-jug po optimizirani varianti F2-2.

Državna sekretarka z ministrstva za okolje in prostor Lidija Stebernak je povedala, da s predlagano varianto ne soglašajo Braslovčani, vendar se nadaljuje postopek umeščanja po trasi F2-2. Družba za avtoceste v republiki Sloveniji bo pripravila dopolnjeno okoljsko poročilo, ki mu bo sledil postopek ugotavljanja vplivov na okolje. Po zaključenem postopku celovite presoje sledi enomesečna javna razgrnitev, na kateri se bodo zbirale pripombe. Nato se bodo pripravila stališča na pripombe. Sledi predlog državnega prostorskega načrta, ki mora biti potrjen tudi s strani vlade. Kot je povedala državna sekretarka ocenjujejo, da bo načrt za potrditev vladi pripravljen do konca tega leta ali v začetku naslednjega leta.

Irena Anica Oven iz Direktorata za prostor na ministrstvu za infrastrukturo in prostor je povedala, da se državni prostorski načrt pripravlja po trasi F2-2. Umeščanje razvojne osi se je začelo že leta 2004 in kasneje tudi leta 2006, ko se je začela študija variant. Takrat so obravnavali veliko število možnosti in kot najustreznejše je bila izbrana varianta F2. To varianto so s strani lokalne skupnosti ovrgli in zato so na ministrstvu naredili dodatne študije, da bi se ta varianta umaknila iz kmetijskih zemljišč. Takrat se je torej začela pripravljati varianta F2-2, ki vključuje manj kmetijskih zemljišč. Na ministrstvu so iskali tudi sredinsko varianto s priključkom v Podlogu - F3, ki pa se je izkazala za zelo problematično zaradi posegov v okolje in posledično ni izvedljiva. Za neizvedljivo se je pokazala tudi možnost F6, ki bi potekala po obstoječi varianti prometa Velenje-Arja vas, saj bi bila gradnja le-te izredno problematična.

Mag. Vesna Kolar Planinšič iz Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje na Direktoratu za okolje je povedala, da sta z vidika okolja sprejemljivi varianti F2 in F6. Postopek celovite presoje vplivov na okolje se začne z okoljskim poročilom. V okviru postopka okoljske presoje trenutno čakajo na mnenje ministrstva za kmetijstvo.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič se je predstavnikom z ministrstev zahvalil za posredovane informacije. Povedal je, da smo v Mestni občini Velenje s trenutnim potekom aktivnosti zadovoljni, se je pa potrebno na državnem nivoju odločiti kaj je prioriteta Slovenije. Savinsko-šaleška regija tretjo razvojno os nujno potrebuje za obstoj in nadaljnji razvoj gospodarstva, sicer bomo zaradi ceste izgubili pomembnega gospodarstvenika - podjetje Gorenje, ogrožen pa je tudi celoten razvoj regije.

Z županom se je strinjala tudi podžupanja Mestne občine Velenje Breda Kolar, ki je povedala, da za izgradnjo ceste ne morejo biti glavna ovira kmetijska zemljišča. Moramo biti dobri sosedi in razumeti potrebe sosednjih občin. Predlagala je, da naša država poskrbi za oškodovane kmete in njihova zemljišča nadomesti z drugimi ali kako drugače.

Generalna direktorica iz Direktorata za infrastrukturo na ministrstvu za infrastrukturo mag. Darja Kocjan je še pojasnila, da se na ministrstvu zavedajo pomembnosti te cestne povezave. Ko bo državni prostorski načrt sprejet, bodo začeli z odkupom zemljišč. V zadnjem obdobju imajo s temi postopki dobre izkušnje, saj je zakonodaja poskrbela za celovit pristop in zapletov ne pričakujejo. Zelo koristno pa je, da je predlog močno podprt s strani lokalne skupnosti in gospodarstva. Povedala je še, da bo investitor Družba za avtoceste v republiki Sloveniji, država pa bo morala dati poroštva.

Podobna srečanja bomo organizirali tudi v prihodnje, sej se želimo redno seznanjati z nadaljnjimi postopki in terminskim planom umeščanja hitre ceste.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje