O-STA

Izjemni rezultati Univerze v Novi Gorici pri mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2015

Univerza v Novi Gorici (UNG) je vključena v globalno mednarodno ocenjevanje univerz "U-Multirank" od samega začetka tega evropskega projekta. Letošnji rezultati tega primerjalnega ocenjevanja univerz s celega sveta "U-Multirank 2015", objavljeni konec marca na spletni strani www.umultirank.org, so pokazali, da UNG dosega v svetovnem merilu visoko nadpovprečne rezultate. Posebej je bila prepoznana odličnost UNG na področju raziskav, mednarodne usmerjenosti in regionalne vpetosti. Dobre rezultate izkazuje tudi na področju učenja in poučevanja. Primerjava rezultatov UNG z ocenami "U-Multiranking 2015" ostalih univerz v širši regiji izven meja Slovenije, pokaže, da je Univerza v Novi Gorici najboljša univerza po večini kazalcev ocenjevanja. Prekaša ne samo vse ostale slovenske univerze ampak tudi starejše in večje univerze v naši soseščini (npr: Univerza v Gradcu, Univerza v Trstu, Univerza v Padovi, Univerza v Zagrebu).

Grafični prikaz profila UNG na svetovni primerjalni ocenjevalni lestvici U-Multirank 2015. Višina posameznega stolpca znotraj izbranega krožnega sektorja pomeni pridobljeno oceno pri določenem kriteriju (najvišja stolpec ustreza 1 - izjemno dobro, najnižji stolpec pa oceni 5 - šibko).

"U-Multirank" je nova primerjalna lestvica univerz, ki so jo razvili v EU s finančno podporo Evropske komisije. Namenjena je mednarodni primerjavi univerz s celega sveta. V letošnjem letu je bilo v ocenjevanje vključenih 1200 univerz iz 83 držav z več kot 1800 fakultetami in 7500 študijskimi programi.

U-Multirank je prva globalna lestvica, ki podaja celovito večdimenzionalno sliko delovanja univerz, saj univerze primerja na petih področjih: poučevanje, raziskave, mednarodna usmerjenost, regionalna vpetost in prenos znanja. Za razliko od ostalih lestvic, ki univerze razvrščajo v enotno lestvico "prvih 100 univerz", na podlagi enotne številske ocene, sestavljene iz različno uteženih parametrov, U-Multirank podaja celovito sliko prednosti in slabosti posameznih univerz, ki različnim uporabnikom, posebej študentom povedo o univerzi tisto, kar je posebej za njih pomembno, ko se odločajo o izbiri univerze za svoj študij.

Za učinkovito primerjavo med univerzami so v okviru projekta U-Multirank študentom ponudili spletno aplikacijo na spletni strani www.umultirank.org, preko katere lahko vsakdo neposredno izbere univerze v regiji ali širše v svetovnem merilu in jih primerja med seboj na področjih, ki ga zanimajo.

U-Multirank uprablja 31 različnih indikatorjev s katerimi primerjalno oceni delovanje univerze na različnih področji aktivnosti, pri čemer uporablja petstopenjsko številsko lestvico: 1 - izjemno dobro; 2 - dobro; 3 - povprečno, 4 - podpovprečno; 5 - šibko. Podrobni rezultati po posameznih indikatorjih za UNG so dosegljivi na spletni strani U-Multirank: www.umultirank.org.

Univerza v Novi Goruici se kljub svoji mladosti (letos obeležuje 20. obletnico obstoja) in relativni majhnosti, v mednarodnem merilu izkazuje s prepoznano odličnostjo. Vrhunski rezultati, ki jih dosega niso naključni, ampak plod trdega dela in jasno zastavljene vizije razvoja univerze, ki jo je sprejel senat UNG.

Vizija razvoja: Univerza v Novi Gorici bo raziskovalna in mednarodno uveljavljena univerza, ki bo v regiji in širše prepoznana kot gonilna sila družbenega razvoja. Z inovativnimi pristopi poučevanja bo razvijala pedagoško odličnost na sodobnih študijskih programih, ki bodo domačim in tujim študentom zagotavljali visoko stopnjo zaposljivosti. Svoj moto "z znanjem do zmage" bo uveljavljala z zagotavljanjem ustvarjalnega okolja za raziskovalce, profesorje in študente in s tem omogočala doseganje vrhunskih rezultatov na prodornih znanstvenih, tehnoloških in umetniških področjih.


Dodatne informacije:

Andreja Leban, dipl. ekon.
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397, GSM: 040 266 058
E: andreja.leban@ung.si