O-STA

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 21. maj 2015 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 7. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki na predlog župana Bojana Kontiča umaknili točko - Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015 - 2020. V nadaljevanju so soglasno sprejeli zapisnik 6. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil točke dnevnega reda od 3. do 8. - Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje, Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje, Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove "Velenjska knjižna fundacija" (imenovani Terezija Jaklič, Karmen Grabant, Biljana Škarja), Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje (imenovani Dimitrij Amon, Alenka Gortan, Jolanda Krofel), Predlog Sklepa o imenovanju članov Častnega razsodišča za presojo skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje s Kodeksom ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje (imenovano Jurij Veršec, Alojz Hudarin, Klavdija Šarkan) in Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje (soglasje k imenovanju mag. Sabine Grm).

Sklepe so svetnice in svetniki sprejeli.

Z Ugotovitvenim Sklepom o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki sprejeli, da zaradi nezdružljivosti preneha mandat članici Sveta Mestne občine Velenje Andreji Katič. Občinska volilna komisija bo na podlagi tega sklepa izvedla postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi Socialnih demokratov Velenje.

S sprejetim Sklepom o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je Svet Mestne občine Velenje dal soglasje k imenovanju Zdenka Kikca za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje.

Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018 in Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018 je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

V Predlogu Sklepa o povečanju vrednosti projekta 100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018 je zapisano, da načrtujemo nakup simulatorja varne vožnje, ki je namenjen predvsem za izobraževalne in preventivne dogodke za starejše voznike kot tudi za voznike začetnike. Simulator posnema vse situacije, ki se odvijajo v prometu, tako v mestu kot na obmestnih cestah ali avtocestah, od semaforiziranih križišč, krožišč, razvrščanja, do uporabe smerokazov, prometnih znakov in hitrostnih omejitev. Cilj nakupa simulatorja varne vožnje je povečati varnost v cestnem prometu in zagotoviti še bolj kvalitetno vzgojo na tem področju.

Pri pripravi in sprejemu proračuna za leto 2015 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 39/14) je bila postavka 40216093 - Sekundarni cevovod Vinska Gora pomotoma uvrščena v projekt 402-1603-038 Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje. V Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018, ki je sestavni del Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 39/14), se za leto 2015 v podprogram 16039001 Oskrba z vodo uvrsti projekt 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v vrednosti 690.000 EUR.

Z uvrstitvijo projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v NRP in prerazporeditvijo proračunske postavke 40216093 Sekundarni cevovod Vinska Gora v projekt bo torej odpravljena napaka, storjena pri pripravi proračuna za leto 2015. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018 so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestna občine Velenje na dan 31. 12. 2014 je predstavila vodja Urada za javne finance in splošne zadeve.

V premoženjski bilanci občine za leto 2014 se izkazuje knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev proračuna Mestne občine Velenje, enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, ožjih delov lokalne skupnosti (16 krajevnih skupnosti) in javnih zavodov (20 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje).

Premoženje Mestne občine Velenje na dan 31.12.2014 znaša 229.564.082 evrov in je za 17.670.142 evrov večje kot v letu 2013 (211.893.940 evrov).

Povečanje premoženja predstavljajo nakup zemljišč, nakup novih objektov in poslovnih prostorov, obnovitvena dela na infrastrukturi, energetske sanacije in rekonstrukcije obstoječih objektov ter povečanje investicij v teku. Povečanje predstavlja tudi nakup novih računalnikov in računalniških programov, pohištva, parkomatov, igral, stojnic ter opreme za različne projekte.

12. točko dnevnega reda - Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 2015 do 2018 je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek.

Pravna podlaga je v 34. členu Odloka o pokopališkem redu (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/2000), ki določa, da Svet Mestne občine za obdobje 4 let imenuje predstavnike posameznih območij občine, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih. Višina zneska govora na pogrebih znaša 33,08 evrov (neto). Sprejeti sklep ne obvezuje govornikov za določeno območje, ampak se nanaša na celotno območje Mestne občine Velenje. Pogrebne govore lahko imajo tudi drugi občani, če je to želja svojcev.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga sprejeli, je predstavila vodja urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak.

Osnutek obravnava spremembo 11. člena odloka tako, da se glasi: "Turistična vodenja po turističnem območju Mestne občine Velenje se zaračunavajo po ceniku, ki ga sprejme občinski svet. Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo, ki ga plačajo naročniki vodenja. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih ur oziroma dni vodenja. Vrednost urne postavke ali vodenja določenega programa sprejme občinski svet".

Iz odloka bomo izločili cenik izplačila turističnim vodnikom za opravljeno delo. V prihodnje bomo spremembo cen sprejemali ločeno po enofaznem postopku. Spremembe 11. člena odloka tako ne bodo več potrebne.

Mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora je predstavila Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - vzhod, na katerega ni bilo pripomb, zato so svetnice in svetniki osnutek prekvalificirali v predlog in ga sprejeli.

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka je podal občan, ki je lastnik večine parcel v obstoječi morfološki enoti 4A/1, ki se nahaja znotraj območja zazidalnega načrta Lipa - vzhod. V morfološki enoti 4A/1 je že zgrajen obstoječi poslovno, gostinski in stanovanjski objekt z oznako G, ki ga želi lastnik dozidati in preurediti, obenem pa na svojih zemljiščih zgraditi še nekaj dodatnih objektov zaradi programske dopolnitve obstoječega objekta in njegove okolice.

Spremembe in dopolnitve odloka so pripravljene zaradi določitve pogojev za gradnjo in urejanje prostora v morfološki enoti 4A/1, ki v obstoječem odloku niso bili posebej določeni. Predvidene so manjše spremembe in dopolnitve odloka v 1. členu obstoječega odloka in z dodatkom 11a. člena, ki določa pogoje za gradnjo v obravnavani morfološki enoti.

Direktor podjetja PUP Saubermacher Janez Herodež je predstavil Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2014 in Program izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2015.

Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2015, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli, je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2014 in Poslovni načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v MOV, OŠ in OŠMOP za l. 2015 sta predstavila Bojana Stopinšek in Slavko Marš iz podjetja Simbio.

Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v MOV, OŠ in OŠMOP za l. 2015, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli, predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili iz leta 2014 o poslovanju Komunalnega podjetja Velenje, Zdravstvenega doma Velenje, Območnega združenja Rdeči križ Velenje, Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, Vrtca Velenje, Javnega zavoda Knjižnica Velenje, Javnega zavoda Muzej Velenje, Javnega zavoda Festival Velenje, Javnega zavoda Galerija Velenje in Andragoškega društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje. Prav tako so se svetnice in svetniki seznanili s poročili o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 in o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje.

Gradivo za sejo sveta je objavljeno na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov/seje).

Seja je bila končana ob 14. 30.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje