O-STA

Za kratkotrajno delo sklenitev pogodbe ni nujna

Kratkotrajno delo je urejeno v 17. členu ZPDZC-1. Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, pri čemer morajo biti izpolnjeni še drugi zakonsko določeni pogoji.

Kdo lahko opravlja kratkotrajno delo?

Kratkotrajno delo lahko opravljajo:

  • zakonec / zunajzakonski partner / partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe,
  • zakonec / zunajzakonski partner / partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe, oseba, s katero je lastnik ali solastnik družbe ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,
  • starši in otroci zakonca / zunajzakonskega partnerja / partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe.

Kakšni so pogoji za opravljanja kratkotrajnega dela?

V skladu s 17. členom ZPDZC-1 lahko kratkotrajno delo, kot brezplačno delo, opravljajo le osebe, določene v tem členu, in sicer največ 40 ur mesečno. Za kratkotrajno delo ni potrebno sklepati pogodbe. Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih ter prepisi o varnosti in zdravju pri delu. V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju je oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Varstvo in zdravje pri delu

Ali je potrebno voditi kakšne evidence pri opravljanju kratkotrajnega dela?

Da. Delodajalec je dolžan voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, ki vsebuje podatke, predpisane v 4. odstavku 17. člena ZPDZC-1.

Evidenca mora vsebovati naslednje podatke:

  • osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
  • uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih,
  • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Delodajalec je dolžan dati evidenco v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, dnevno ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega dela. Za izvajanje nadzora delodajalec hrani evidence še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela osebe, ki je to delo opravljala.

Se sprašujete, kako se vam splača organizirati, glede dejavnosti, ki jih nameravate opravljati? Vabljeni na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/27/za-kratkotrajno-delo-sklenitev-pogodbe-ni-nujna/