O-STA

Davčna izvršba: Zaradi davka ob avto, hišo ali delež v podjetju

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, začne davčni organ postopek davčne izvršbe. Dolžnik mora plačati tudi zamudne obresti po 0,0274 odstotni dnevni obrestni meri.

Pred izvršbo še opomin

Praksa FURS je, da pred začetkom davčne izvršbe z opominom pozove dolžnika, da prostovoljno poravna neplačane obveznosti. Lahko ga tudi pokliče po telefonu in ga opozori na zamudo. Če dolžnik ne izpolni svoje obveznosti niti po pozivu oziroma prejetem opominu, davčni organ uvede postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi.

Načini davčne izvršbe

Davčni organ lahko uvede različne načine davčne izvršbe, in sicer:

  • na denarne prejemke dolžnika (npr.: plača, pokojnina). Z davčno izvršbo je mogoče seči največ do višine 2/3, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj 70 % minimalne plače). Iz davčne izvršbe so izvzeti nekateri prejemki (preživnine, odškodnine zaradi telesne poškodbe, denarne socialne pomoči, otroški dodatki, štipendije, nadomestila za invalidnost, oskrbnine,...) za tekoči mesec;
  • na denarna sredstva dolžnika pri bankah oziroma hranilnicah. Če nekdo prejema denarne prejemke, ki so izvzeti iz davčne izvršbe in jih ne dviguje, se vsa nakazila iz prejšnjih mesecev štejejo kot prihranek in jih davčni organ lahko zarubi;
  • na denarne terjatve dolžnika;
  • na premično premoženje dolžnika ali vrednostne papirje;
  • na nepremično premoženje, delež družbenika v družbi ali iz premoženjskih pravic (izvršbo opravi sodišče v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje).

Minimalna plača bo zaposlenim ostala kljub izvršbam

Rubež premičnin

Zarubijo se lahko vse premičnine, ki so v lasti oziroma posesti dolžnika, razen predmetov, ki so iz davčne izvršbe izvzeti (npr. obleka, obutev, posoda, pohištvo, hrana, kurjava, delovna in plemenska živina, kmetijski stroji, redi, medalje, osebna pisma, medicinsko-tehnični pripomočki, gasilska zaščita in reševalna oprema, itd.). Najbolj pogosto se rubijo motorna vozila, plovila, osnovna sredstva, zaloga, trgovsko blago, vrednostni papirji in gotovina.

Zarubljene premičnine se prodajo na javni dražbi, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, s komisijsko prodajo ali tako, da davčni organ dovoli dolžniku, da sam proda zarubljene premičnine. Način prodaje izbere davčni organ, pri čemer upošteva najugodnejši izid, ki ga bo lahko dosegel pri prodaji.

Izvršba na nepremičnine, delež družbenika v družbi ter iz premoženjskih pravic

Če neporavnanih obveznosti ni bilo mogoče izterjati iz njegovih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali iz njegovega premičnega premoženja, se lahko opravi davčna izvršba iz nepremičnega premoženja, deleža družbenika v družbi ter iz premoženjskih pravic. Izvršbo opravi sodišče v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Stroški davčne izvršbe

Vse stroške davčne izvršbe plača dolžnik. Ti znašajo 25 EUR za sklep o izvršbi na denarne prejemke ali sredstva na bankah in hranilnicah, 75 EUR za sklep o izvršbi na premičnine, 40 EUR za vsako pot uslužbenca DURS v zvezi s postopkom davčne izvršbe iz premičnega premoženja.

V primeru davčne izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah mora dolžnik poleg davčnih stroškov plačati še bančne stroške, katere zaračuna banka za sprejem in obdelavo davčnega sklepa. Ti znašajo od 20 do 60 EUR.

Davčne obveznosti je treba poravnati kljub pritožbi

ALI STE VEDELI?

Pri izvršbi na denarna sredstva DURS pošlje sklepe o izvršbi na vse banke, kjer imate odprte transakcijske račune. Vsaka banka vam bo zaračunala strošek obdelave.

Želite izvedeti več o davkih in obveznostih, ki jih imajo davčni zavezanci? Obiščite naš seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/04/davcna-izvrsba-zaradi-davka-ob-avto-hiso-ali-delez-v-podjetju/