O-STA

Odločba o invalidnosti in prijava v zavarovanje

Pri postopku registracije samostojnega podjetnika, ki ustanavlja redni s.p., referenti VEM točke Data pripravimo prijavo podatkov za registrski organ AJPES, obrazec za FURS in tudi M1 obrazec-Prijava podatkov za Zavod za zdravstveno zavarovanje.

V primeru, da s.p. ustanavlja oseba, ki ima odločbo o invalidnosti, torej invalid, mora oseba na registracijo prinesti tudi Odločbo o invalidnosti, predvsem pa mora podjetnik povedati referentu VEM točke, da je invalid. Referent VEM točke namreč na obrazcu M1- prijava v zavarovanje, izbira med sledečimi statusi invalidnosti, ki so navedene v obrazcu na e-Vem portalu:

  • 01 - zavarovanec, ki je pridobil status invalida po 10. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
  • 02 - zavarovanec, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov
  • 03 - zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oz. III. kategorije po 34. členu ZPIZ-92 oz. po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona
  • 04 - zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oz. III. kategorije po 60. členu ZPIZ-1 oz. po 63. členu ZPIZ-2
  • 05 - zavarovanec iz 4. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ki mu je ugotovljena telesna okvara po prvem in tretjem odstavku 143. člena ZPIZ-1 oz. po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega zakona, oz. po 403. členu ZPIZ-2
  • 06 - zavarovanec, ki je pridobil status vojnega invalida po Zakonu o vojnih invalidih
  • 07 - zavarovanec, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
  • 08 - zavarovanec iz 5. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ki je bil razvrščen na podlagi izvida in mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 11. členu Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
  • 09 - zavarovanec iz 6. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ki je bil usmerjen v program vzgoje in izobraževanja po 21. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
  • 10 - zavarovanec, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav članic Evropske unije
  • 11 - zavarovanec s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi posebnih okoliščin
  • Navedba stopnje in vrste invalidnosti na M1 obrazcu, omogoča podjetniku tudi uveljavljanje raznih pravic na Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS, kadar so na razpolago.

Več informacij o postopkih pred, med in po registraciji podjetja dobite na izobraževanju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Preberite tudi:

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/10/odlocba-o-invalidnosti-in-prijava-v-zavarovanje/