O-STA

8. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 30. junij 2015 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 8. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki soglasno sprejeli zapisnik 7. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Srečko Korošec je predstavil Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta (imenovana nova članica Sveta Mestne občine Velenje Anita Lemež) in Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (zaradi nezdružljivosti preneha mandat podžupanu Mestne občine Velenje Petru Dermolu).

Predloga sklepa so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Vodja Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela 1406/29), Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 407/10) in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015.

Predloge sklepov so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

V Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela 1406/29) je zapisano, da je 72 m² nepremičnina v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Predmetno zemljišče v naravi ne predstavlja površino ceste. Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last Mestne občine Velenje. Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo, na podlagi katere bo Mestna občina Velenje pridobila zemljišča preko katerih poteka kategorizirana javna cesta Gorica-Petrač ter lokalna cesta Podkraj-Arnače. Odsvojila pa javno dobro, ki je postalo last občine.

V Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 407/10) je zapisana, da 46 m² nepremičnina v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Predmetno zemljišče v naravi ne predstavlja površino ceste. Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last Mestne občine Velenje. Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo, na podlagi katere bo Mestna občina Velenje pridobila zemljišča preko katerih poteka Kosovelova ulica. Odsvojila pa javno dobro, ki je postalo last Mestne občine Velenje.

S Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015 so ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem načrtovani v navedenih višinah:

prihodki od prodaje zemljišč v letu 2015 se s temi spremembami povečajo za 6.767,42 in se sedaj s tem načrtom predvidevajo v višini 1.204.801,59 evrov;

prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2015 se s tem načrtom predvidevajo v višini 100.000,00 evrov;

razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se tako za leto 2015 načrtuje v orientacijski vrednosti 1.564.801,59 evrov.

Ocenjeni obsegi nakupa nepremičnega premoženja so načrtovani v navedenih višinah:

sredstva namenjena odkupu zemljišč v letu 2015 se s tem načrtom povečajo za 190.740,00 evrov;

sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se tako za leto 2015 načrtujejo v višini 2.178.820,00 evrov.

Predlog sklepa so svetnice in svetniki sprejeli z amandmajem.

Točke dnevnega reda od 8. do 10., Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016, Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016 in Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017, je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek. Svetnice in svetniki so predlagane sklepe sprejeli.

17. člen Zakona v vrtcih navaja, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. Lahko pa Svet Mestne občine Velenje s Sklepom o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016 določi, da število otrok v oddelku presega to število za največ dva otroka v oddelku.

Za september 2015 je v Vrtec Velenje vpisanih 1351 otrok, vendar se število otrok še iz dneva v dan spreminja, prav tako se število spreminja med šolskim letom. Že nekaj let zapored se število vpisanih otrok povečuje od meseca januarja do maja, ko starši zaključujejo porodniški dopust in želijo svoje najmlajše otroke vključiti v vrtec.

S Predlogom Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016 predlagamo, da se glede na potrebe in razmere v Krajevni skupnosti Cirkovce uporabi zakonska možnost določitve nižjega normativa števila otrok v oddelku in da se tako v enoto Cirkovce Vrtca Velenje lahko vpiše 8 otrok. Predlagani sklep se začne uporabljati 1. septembrom 2015.

Zaradi manjšega vpisa otrok v enoti Cirkovce je dodatna razlika za proračun Mestne občine Velenje 2.603,92 evrov mesečno oz. v šolskem letu 2015/16 približno 47.193,84 evrov, saj je ustanoviteljica dolžna po zakonodaji kriti stroške do polnega normativa, torej za ta oddelek do 19 otrok.

Za šolsko leto 2015/2016 je v Vrtcu Velenje dejanska povprečna igralna površina na otroka 3,3 m² (v nekaterih starostnih skupinah je tudi manjša od 3 m²), kar pomeni, da je potrebno sprejeti Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017, saj bi morali vrtci zagotoviti najmanj 3 m², praviloma pa 4 m² notranje igralne površine na otroka, prvotno najkasneje do 1. septembra 2010. Novela pravilnika, ki je bil sprejet 31. 5. 2013 je določila odstopanje od normativa in ga podaljšala do 1. septembra 2017. Soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, velja za dve šolski leti. Zadnje soglasje, ki ga je Mestna občina Velenje pridobila za ta namen od ministra se izteče 31. avgusta 2015.

Predlog Sklepa o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje je predstavila mag. Tina Belina iz Turistično informacijskega centra Velenje.

Cenik smo dopolnili, ker smo pridobili nove spominke iz prodajne ponudbe Varstveno delovnega centra SAŠA, enota Ježek Velenje ter v sklopu novega produkta Doživetje socializma v Velenju pripravili dva spominka, in sicer majice Lepo bilo je v naši domovini biti mlad ter pionirske čepice in rutice.

Blokiranim uporabnikom sistema Bicy, torej uporabnikom, ki so kršili splošne pogoje uporabe mestnih koles Bicy iz različnih razlogov je onemogočena uporaba sistema do nadaljnjega. V primeru manjših kršitev jim omogočimo ponovno uporabo, do sedaj je bila ponovna aktivacija brezplačna. Smiselno je, da se ponovna aktivacija plača in sicer 6 evrov, kot opomin, da se kršitve ne bi ponovile.

Predlog sklepa so svetnice in svetniki potrdili.

Predsednica Komisije za priznanja mag. Dragica Povh je predstavila Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015. V predpisanem roku je na komisijo prispelo 14 pobud za podelitev priznanj. Na seji, na kateri so člani Komisije za priznanja glasovali o podelitvi priznanj (21. maj 2015), so bili prisotni: mag. Dragica Povh (predsednica), Vita Arlič (članica), Ludvik Hribar (član), Suzana Kavaš (članica), Breda Kolar (članica), Branko Smagaj (član) in Branka Sovinek (članica).

Predlagajo, da se naziv Častni občan podeli Srečku Mehu, Grb Mestne občine Velenje Rajku Djordjeviču, Društvu za boj proti raku Velenje in Združenju borcev za vrednote NOB Velenje, Plakete Mestne občine Velenje pa Valterju Golobu, Šaleškemu študentskemu oktetu in Slavici Živko.

Predlagani sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

S Predlogom Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje, ki ga je predstavil Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, skušamo zagotoviti bolj pravično razporeditev sredstev med upravičence enkratne izredne denarne pomoči in obenem zmanjšati potrebo po dodatnem zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Velenje. Glede na analizo podanih vlog se število materialno ogroženih občanov iz leta v leto povečuje, zato se je pojavila potreba po prilagoditvi pravilnika. Iz analize je razvidno, da so se pojavljala določena vprašanja o upravičenosti oz. neupravičenosti dodelitve enkratne izredne denarne pomoči, zato so s predlaganim pravilnikom natančneje opredeljeni pogoji za dodelitev.

Skladno z novim programom razvoja podeželja 2014-2020 in evropskimi uredbami, ki urejajo področje državnih pomoči v kmetijstvu smo pripravili nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v MO Velenje za programsko obdobje 2015-2020, ki ga je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora. Na podlagi pravilnika bomo v tem obdobju lahko dodeljevali sredstva za namen razvoja kmetijstva in podeželja v naši občini. V pravilniku so natančno opredeljeni ukrepi, cilji, predmeti pomoči, upravičenci, splošni in posebni pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in finančne določbe, skratka pogoji, pod katerimi vlagatelji lahko prejmejo sredstva.

Predlog pravilnika je bil potrjen s strani Ministrstva za finance, s strani kmetijskega ministrstva pa smo prejeli popravke, ki smo jih upoštevali.

Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti, je svetnicam in svetnikom predstavil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli po skrajšanem postopku. S tokratno spremembo odloka bomo izločili garažno hišo Gorica iz modre cone, določili vrsto in cene parkirnih kart za garažni hiši Zdravstveni dom in Gorica in omejili promet z vozili pošte v območjih za pešce (predvsem po Titovem trgu).

16. točko dnevnega reda, Osnutek Občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 - 2020, sta predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, in Klemen Kotnik iz podjetja Erico Velenje.

Zakon o varstvu okolja v svojem 38. členu zavezuje mestne občine, da pripravijo programe varstva okolja. Mestna občina Velenje je v preteklosti krovne okoljske usmeritve na tem področju načrtovala skozi sanacijske programe za posamezne okoljske sestavine (zrak, vode in tla). Sistem sanacijskih programov je bil zastavljen že v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 2004 je občina sprejela Lokalno agendo 21 (Uradni vestnik MOV, št. 6/2004). Ta dokument je zastavljen širše kot sanacijski programi, saj ob okoljski, vsebuje še gospodarsko in socialno razvojno komponento. Za obdobje 2010-2015 je bil na osnovi vseh predhodnih dokumentov izdelan prvi Občinski program varstva okolja za Mestno občino Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2010). Ker se mu v letošnjem letu veljavnost izteka, smo pripravili novega z veljavnostjo 2016-2020.

Program je pripravljen skladno s Priporočili ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja (OPVO) iz leta 2007 in je krovni občinski dokument na področju varstva okolja.

Mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, je predstavila Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje.

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka sta podala občana, ki sta lastnika objekta Stari trg 21 in Stari trg 28. Lastnik obstoječega objekta Stari trg 21 želi nadzidati obstoječi objekt zaradi pridobitve dodatnih bivalnih površin v mansardi obstoječega objekta, kar pa po obstoječem odloku ni mogoče. S spremembami in dopolnitvami odloka se to omogoča, vendar le pod pogojem, da se nadzidava dopušča le do višine venčnega zidu do največ 1,50 metra in z enakim naklonom strehe ter kritino, kot jo imajo sosednji objekti.

Lastnik obstoječega gostinsko stanovanjskega objekta Stari trg 28 (Gostišče Sonce) pa je podal pobudo, da se na obstoječem gostinskem vrtu na severni strani objekta omogoči gradnja zimskega vrta, za potrebe gostinskega lokala v pritličju objekta.

Osnutek odloka so svetnice in svetniki sprejeli.

Z Osnutkom Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje se določa način izvajanja lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje, z namenom zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije ter zagotavljanja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja skladno z veljavnimi predpisi.

Zaradi zahteve po ureditvi javne razsvetljave v skladu z uredbo, je rešitev v temeljiti prenovi sistema s ciljem zmanjšanja rabe električne energije, vendar ne na račun zmanjšanja števila svetilk, temveč z uporabo najnovejših naprednih svetilk z visokim svetlobnim tokom in nizko rabo električne energije.

Osnutek odloka so svetnice in svetniki sprejeli.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili iz leta 2014 o delu Rdeče dvorane in Mladinskega centra Velenje, o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti ter Poročilom letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v Mestni občini Velenje za 2015 (od januarja do maja).

Ob koncu seje sveta so župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje Drago Seme podelili priznanja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (APV), ki se podeljujejo najbolj zaslužnim posameznikom za njihovo večletno neprekinjeno delo na preventivnem področju in za njihov prispevek k večji varnosti v prometu. Zlati znak AVP je prejel Rado Jeromel, Srebrni znak AVP Ivan Planinc in Bronasti znak AVP Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.

Gradivo za sejo sveta je objavljeno na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov/seje).

Seja je bila končana ob 10. 45.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje