O-STA

Razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja

Velenje, 15. julija - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2015.

Sredstva so namenjena za naslednje ukrepe:

- ukrep 1: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;

- ukrep 2: pomoč za plačilo zavarovalnih premij;

- ukrep 3: pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis);

- ukrep 4: pomoč za gozdarstvo (de minimis);

- ukrep 5: podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ostali ukrepi).

V letu 2015 je za sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje namenjenih 48.200 evrov, in sicer 40 tisoč evrov za ukrepe 1,2, 3 in 4 ter 8.200 evrov za ukrep 5.

Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma dejavna v kmetijskem sektorju, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin ter pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu ter registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

Rok za oddajo vlog za vse ukrepe je 15. avgust 2015.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje