O-STA

ZDR-1: Zaposleni morajo za delo enake vrednosti dobiti enako plačilo

Vsaka oseba, ki je v delovnem razmerju, mora glede na določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) prejeti plačilo za svoje delo. Delodajalec mora pri plači upoštevati minimum (minimalno plačo), določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

Kaj mora biti določeno v pogodbi o zaposlitvi glede plače?

Pogodba o zaposlitvi mora med drugim vsebovati tudi:

  • določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
  • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
  • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca.

Glede drugih sestavin plače delavca, plačilnega obdobja, plačilnega dneva in glede načina izplačevanja plače se lahko stranki v pogodbi o zaposlitvi sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca.

Kalkulator za izračun plače

Ali lahko zaposleni zahteva izplačilo plače v višini minimalne plače, čeprav je bila v pogodbi o zaposlitvi določena nižja višina plače?

Da. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Zakon in kolektivne pogodbe določajo minimum pravic delavcev; njihove določbe pa so zavezujoče za vse, na katere se nanašajo.

Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi (npr. glede plače) v nasprotju s splošnimi določbami o minimalnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank, določenimi z zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom delodajalca, se uporabljajo določbe zakona, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov delodajalca (npr. glede plače), s katerimi je delno določena vsebina pogodbe o zaposlitvi, kot sestavni del te pogodbe.

Ste vedeli? Minimalna plača delavcu zagotovljena tudi med koriščenjem letnega dopusta.

Kaj lahko stori zaposlena, če meni, da ima kot ženska nižjo plačo kot moški kolegi, ki opravljajo enako delo oziroma delo enake vrednosti?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delodajalec dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol. Določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s tem, so neveljavna. Delavka, ki meni, da je bila diskriminirana pri plačilu, ima na voljo vse ukrepe kot v drugih primerih diskriminacije. Več o diskriminaciji na delovnem mestu preberite tukaj.

Preberite tudi Najvišja povprečna plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/17/zdr-1-zaposleni-morajo-za-delo-enake-vrednosti-dobiti-enako-placilo/