O-STA

Vlada sprejela Analizo pripravništev - mladi nismo povsem zadovoljni

Danes se je Vlada RS na seji seznanila z Analizo opravljanja pripravništva v Republiki Sloveniji ter predlogi sprememb oziroma ukrepov posameznih ministrstev.

Na analizo, ki je bila vključena v vladno gradivo 30. 6. smo tudi mladi podali svoj odziv in predlagali dopolnitve. Na sestanku vseh ministrstev z mladimi, ki je bil v četrtek 9. julija 2015 organiziran na podlagi sklepa Sveta Vlade RS za mladino (SVM) na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bil namreč sklenjen dogovor med ministrstvi in predstavniki mladih v SVM, da do torka 14. julija 2015 mladi posredujejo svoje predloge in dopolnila na analizo pripravništev, ki je bila objavljena 30. 6. 2015 med vladnimi gradivi. Te predloge naj bi ministrstva obravnavala in pripravila dopolnitve analize.

V Mladinskem svetu Slovenije in Študentski organizaciji Slovenije smo v dogovorjenem roku zbrali svoje komentarje, predloge in priporočila za dopolnitve v skupnem odzivu. Izpostavili smo naslednje:

1. Institut pripravništva naj se ne izkorišča za nadomeščanje zaposlitev, kjer pripravništva niso obvezna.

2. Roki za ureditev so pri nekaterih ukrepih predolgi (september 2016) in zato smo ministrstva pozvali k skrajšanju rokov in čimprejšnjo ureditev področne zakonodaje.

3. Predvsem manjkajo konkretni predlogi in argumentirane obrazložitve na vprašanja zakaj ukinitev oz. ohranitev pripravništva in pri strokovnih izpitih ali so res potrebni, katere vsebine so nujne in zakaj, tudi v primeru, ko se pripravništva in strokovni izpiti ohranjajo.

4. Deregulacijo poklicev na način, da se le-ta ne podvaja - dvojna ali celo trojna regulacija.

5. Pripravništva ne smejo biti namenjena dodatnemu izobraževanju z argumentacijo o nekakovostnem izobraževalnem sistemu.

6. V analizo je potrebno pod ukrepe dodati finančne ocene oz. predvidena sredstva.

7. Evropska sredstva niso stabilen vir financiranja, zato jih podpiramo le kot začasno rešitev. Pričakujemo sistemsko ureditev financiranja že v naslednjem letu in temu primerno umestitev v proračun za leto 2016.

8. Pozvali smo, da se v analizi predstavi več informacij o tem, koliko sredstev je na voljo preko evropskih sredstev ter za katera področja se lahko uporabijo.

9. Ker ni bilo podatkov o čakalnih vrstah na področju pravosodja in socialnega varstva, smo pozvali ministrstva, da v analizi predstavijo realno primerjavo, kakšne finančne vložke bi potrebovali za vse potrebe, ki so jih izrazila ministrstva in tiste, ki jih še bodo, ter finančni načrt za pokrivanje teh potreb, tako iz evropskih sredstev, kot iz lastnega proračuna.

10. V analizi je bilo določenih 400 plačanih pripravništev na področju izobraževanja in socialnega varstva. Manjkali pa so način in zagotovitev financiranja pripravništev po ostalih področjih, ki so po mnenju ministrstev še vedno potrebna. Naj se opredeli, iz katerih ukrepov in virov se bodo financirala ostala obvezna pripravništva.

11. Ministrstva, kjer so prisotne daljše čakalne dobe na pripravništvo, bi morala vključit v svojo analizo tudi podatke o številu mladih, ki čakajo na pripravništvo in podatke o tem, kako dolge so čakalne dobe ter navesti predvidene ukrepe za reševanje takšnega stanja.

12. V analizi je potrebno navesti podatek, kdo bo prevzel in izvajal nadzor nad implementacijo predlaganih ukrepov.

13. V predlogu manjka višina kvote dovoljenih zaposlitev po posameznih organih, ki bi bila izključno namenjena pripravnikom in pojasnilo ali bo ta kvota zadovoljila vse potrebe po pripravnikih in novih kadrih, ki jih ministrstva navajajo v svojih analizah. Predlagamo, da je ta kvota v sorazmerni višini s potrebami pripravništev na posameznih področjih ter se s tem zagotovi dostop mladih do pripravništev v tolikšnih merah, kot je to potrebno.

Večina ministrstev je podala odgovor na naš odziv na analizo, v katerem dodatno pojasnjujejo način urejanja področja pripravništev na njihovem področju. Predvsem pogrešamo odgovor in pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki pokriva eno izmed najbolj problematičnih področij. Z odgovori, ki smo jih prejeli, pa smo lahko le delno zadovoljni, saj ministrstva v njih niso bila dovolj konkretna in jasna.

Analiza, s katero se je danes seznanila Vlada, ne vsebuje vseh podatkov in ukrepov, ki smo jih zahtevali. Ponovno ugotavljamo, da manjkajo finančne posledice, ki jih posamezni ukrepi, predvideni v analizi, povzročajo. Prav tako je v analizi še vedno preveč krpanja plačila pripravništev iz EU sredstev in premalo preko zagotovljenih sistemskih sredstev. Pri tem želimo izpostaviti, da je zgolj načelno strinjanje ministrstev, da želijo sistemsko financiranje zagotoviti v obdobju trajanja trenutne finančne perspektive, premalo. Mladinske organizacije ves čas zagovarjamo, da je potrebno sistemska sredstva zagotoviti čim prej, da se nam ne ponovi zgodba, ko se bodo čakalne vrste za nove pripravnike, zaradi porabe evropskih sredstev, ponovno začelo daljšati. V analizi prav tako nismo zadovoljni z roki, ki so si jih postavila ministrstva, da uredijo področno zakonodajo, v kateri je potrebno odpraviti možnost izvajanja volonterskih pripravništev. Ta rok so si ministrstva postavila do septembra 2016, kar pa ocenjujemo, da je preveč in je te spremembe možno opraviti že prej.

Proces priprave analize ocenjujemo kot prepočasen, ministrstva pa tekom priprave analize niso čutila nobene obveznosti. Trimesečni rok, ki ga je Vladi naložil matični odbor v Državnem zboru, so ministrstva konkretno presegla in z medsebojnim prelaganjem odgovornosti zavlačevala celoten postopek. Mladinske organizacije smo si želele, da bi v obdobju priprave analize ministrstva napravila premislek o urejanju in spremembah na področju pripravništev, vendar se to kljub našim pozivom in vabilom na sestanek ni zgodilo. Kot premik naprej ocenjujemo sestanek mladih z vsemi ministrstvi 9. julija 2015, ki pa je bil sklican prepozno oziroma, ko so bili zamujeni že vsi roki. Tak sestanek smo mladinske organizacije pričakovale že pred meseci, saj bi si lahko že takrat izmenjali poglede in stališča o posameznih ukrepih in nam ne bi bilo potrebno hiteti in loviti zadnjih rokov. Analiza ni popolna in je še vedno na posameznih točkah pomanjkljiva. Namesto konkretnih ukrepov, tudi vsebinskih sprememb, smo dobili samo obljubo o zakonski ureditvi, katere vsebina pa je trenutno precej nejasna. Položaj mladih je tako od začetka reševanja problematike leta 2014 nespremenjeno nezavidljiv.

Pričakujemo pa, da se bodo ministrstva držala zavez in da lahko jeseni že pričakujemo prve razpise za plačana pripravništva in da se bodo začeli odvijati procesi sistemskega urejanja pripravništev na posameznih področjih. Pri slednjem pričakujemo, da bomo vključene tudi mladinske organizacije.

Mladinski svet SlovenijeŠtudentska organizacija Slovenije