O-STA

Dodelitev sredstev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2015

Velenje, 30. julij 2015 - Mestna občina Velenje je v mesecu marcu 2015 objavila Razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2015.

Na javni razpis so pravočasno prispeli predlogi tridesetih predlagateljev, devet za sklop A (sedež v Mestni občini Velenje), dvajset za sklop A 1 (sedež izven Mestne občine Velenje) in en za sklop B (karitativna in socialna dejavnost). Dvaindvajset predlogov ni bilo popolnih, zato so bili predlagatelji pozvani, da v roku 3 dni od prejetja poziva svoj predlog dopolnijo. Vsi predlogi so bili dopolnjeni v roku. En predlagatelj je bil izločen iz nadaljnje obravnave, ker je dosegel pri ocenjevanju manj kot 80 točk.

Vsak predlog je bil ovrednoten glede na sprejeta merila za izbor programov in/ali projektov, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije. V besedilu razpisa so bili predlagatelji seznanjeni, da oddaja predloga pomeni, da se predlagatelji strinjajo z vsemi pogoji in merili razpisa.

Komisija je razdelila 20 tisoč evrov, namenjenih za različne programe/projekte s področja socialnega in zdravstvenega varstva - za sklop A 9 tisoč evrov, za sklop A1 5 tisoč evrov in za sklop B 6 tisoč evrov.

Sredstva smo namenili pomoči našim občankam in občanom v naslednjih organizacijah (društva, inštituti, ustanove,...):

SKLOP A:

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov Novus (Družinski center Harmonija);

Društvo za boj proti raku Velenje (Z roko v roki - korak pred rakom);

Društvo Sožitje (Bogatenje kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju);

Društvo Invalid Konovo (Psihosocialni programi ohranjanja zdravja);

Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline (Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti invalidov);

VID Velenje (Skupine starejših ljudi za samopomoč);

Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline (Kakor kamen, kost!);

Center za socialno delo Velenje (Plankton delavnice za mladostnike).

SKLOP A1:

Klic upanja, Celje (Psihološka pomoč osebam v stiski preko brezplačnega telefona 116123);

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Maribor (Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo);

Društvo revmatikov Slovenije, Ljubljana (Program rehabilitacije, ohranjanja psihofizičnega zdravja, svetovanja ...);

Društvo paraplegikov JZ Štajerske, Celje (Posebni socialni programi paraplegikov);

Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov, Celje (Izboljšanje socialnega in zdravstvenega stanja ledvičnih in dializnih bolnikov);

Društvo psoriatikov Slovenije, Maribor (Več za zdravo življenje človeka s psoriazo);

Društvo cerebralne paralize Sonček, Celje (Terapija s pomočjo konja);

Društvo projekt človek, Ljubljana (Program Projekt Človek);

Društvo Debra Slovenija (Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in nabavi hiperkaloričnih napitkov ter sodobnih oblog za nego ran);

Inštitut Vir, Celje (Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog);

Društvo rejnic celjske regije, Celje (Zmanjševanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov, ki živijo v rejniških družinah);

ŠENT, Ljubljana (Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje);

Invalidsko društvo Ilco, Maribor (Delovanje invalidnih oseb s stomo);

Ustanova Mali vitez, Ljubljana (Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka);

Slovensko društvo za celiakijo, Celje (Usposabljanje bolnikov s celiakijo za aktivno življenje);

Združenje multiple skleroze Slovenije, Ljubljana (Posebni socialni program združenja MS Slovenije);

Rejniško društvo Slovenije, Lendava (Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin);

HOSPIC, Ljubljana (Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev);

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Celje (Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida);

Jonatan prijatelj, društvo staršev otrok z rakom, Ljubljana (Delavnice za starše otrok z rakom).

SKLOP B:

Župnijska Karitas Velenje (Karitativna in socialna dejavnost).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje