O-STA

Javna naročila bodo dobila nove varovalke za podizvajalce

Nov zakon, ki bo urejal javna naročila, predvideva tudi, da bo moral glavni izvajalec naročnika obveščati, kdo je prisoten na gradbiščih ter katera podjetja opravljajo storitve v stavbah in na infrastrukturi. Podizvajalci bodo lahko zahtevati neposredno plačilo od naročnika. Če neposrednega plačila ne bodo zahtevali, pa bo naročnik moral od glavnega izvajalca del zahtevati potrdilo podizvajalca, da je ta plačilo prejel.

Zakon o javnem naročanju, ki ga je vlada poslala v obravnavo poslancem in naj bi po sprejetju začel veljati 1. aprila 2016, sicer precej posega v področje javnega naročanja. Med drugim bo celoten postopek javnega naročanja do leta 2018 elektroniziran - uvedena bo e-oddaja ponudb, e-dražba, e-dosje ponudnikov ter e-naročanje postopnih dobav preko e-kataloga.

Več priložnosti za mala in srednja podjeta

Zaradi poenostavitve pravil naj bi imela večji dostop do javnih naročil tudi mala in srednja podjetja. Tako, na primer, bo za sodelovanje v postopku zadoščalo, da ponudniki predložijo le lastno pisno izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, finančnem statusu in sposobnostih. Le izbrano podjetje bo nato moralo predložiti vso dokumentacijo o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Omiljene bodo tudi zahteve glede letnega prometa malih in srednjih podjetij, saj zahtevani letni promet za oddajo javnega naročila ne bo smel biti več kot dvakrat višji od ocenjene vrednosti naročila. Hkrati bo obvezna razdelitev velikega javnega naročila na manjše deleže, kadarkoli bo to mogoče.

V postopku s pogajanji bodo morale biti vnaprej znane minimalne zahteve, ki se ne bodo smele spreminjati, pogajanja pa bodo morala biti usmerjena predvsem v izboljšanje ponudb. V bolj praktičnega in preprostejšega bi naj bi spremenjen tudi konkurenčni dialog. To bo še posebej pomembno takrat, ko naročnik ne bo mogel vnaprej predvideti, kaj potrebuje in kaj trg ponuja na področju tehničnih, finančnih ali pravnih rešitev.

Tukaj gre predvsem za javna naročila s področja prometne infrastrukture ali projektov za velika računalniška omrežja. Podobno se bo uvedlo tudi partnerstvo za inovacije, s katerim se bodo spodbujale raziskave in razvoj z naročanjem inovativnih rešitev.

Nove zelene in socialne zahteve za javna naročila

Po novih pravilih bodo morala podjetja, ki se bodo prijavljala na javne razpise za oddajo javnih naročil, izpolnjevati vse okoljske obveznosti. Če bo prijavljena cena prenizka ravno zaradi neizpolnjevanja teh zahtev, bodo morali naročniki prijavljeno podjetje na razpis takoj izločiti. Podobno bo veljalo tudi v primeru neizpolnjevanja socialne in delovnopravne zakonodaje (t. i. socialnem dampingu). Javni razpis bo tako smel pri oddaji javnega naročila za proizvodnjo blaga, izvajanje gradbenih del in izvedbo storitev dati prednost tistim podjetjem, ki recimo zaposlujejo večje število težje zaposljivih delavcev; te zahteve pa bodo lahko strožje od zakonsko predpisanih.

http://data.si/blog/2015/08/24/javna-narocila-bodo-dobila-nove-varovalke-za-podizvajalce/