O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Uporabno dovoljenje za Poslovno stanovanjski objekt Gorica pravnomočno

Velenje, 1. september 2015 - 28. avgusta je bilo na podlagi izvedenega drugega tehničnega pregleda izdano uporabno dovoljenje za Poslovno stanovanjski objekt Gorica (v nadaljevanju PSO Gorica), ki je postalo pravnomočno 31. avgusta 2015.

Dela v PSO Gorica so končana in objekt je pripravljen za izvedbo kvalitetnega pregleda. Stanovalci se bodo lahko v stanovanja vselili takoj, ko bodo odpravljene morebitne napake na podlagi opravljenega kvalitetnega pregleda.

Predvidoma bo vselitev stanovalcev možna najkasneje do konca meseca septembra 2015.

Prvi tehnični pregled je bil razpisan 19. junija 2015. Vendar smo morali končno projektno dokumentacijo dopolniti in odpraviti napake, ki so zadržali izdajo uporabnega dovoljenja.

Kot smo vas obveščali je imel soinvestitor podjetje IGEM, d. o. o., ves čas gradnje težave z zagotavljanjem sredstev za tržni del projekta. Za trgovino in poslovne prostore je imel soinvestitor že dogovorjen aranžma za prodajo z več pogodbenimi partnerji, vendar so vsi odstopili od nakupa zaradi racionalizacije svojega poslovanja in nezmožnosti financiranja.

Mestna občina Velenje je kot soinvestitor v fazi gradnje izvedla vse postopke in tako zagotovila statično stabilnost, varnost zgrajenih stanovanj ter garažnega dela. V okviru, pogodbenih, zakonskih in finančnih možnosti smo skrbeli za to, da se projekt čim prej zaključi.

Krajevna skupnost Gorica je v preteklosti doživela ekspanzivno stanovanjsko gradnjo. Takratni gradbeni normativi glede zagotovljenega števila parkirnih mest niso upoštevali večanja mobilnosti prebivalstva. Zaradi omejenosti s prostorom se je, ob umeščanju nove stanovanjske soseske PSO Gorica, izvajala tudi gradnja pokritih parkirnih površin za namen parkiranja in ureditve mirujočega prometa na obravnavanem območju.

Zaradi potreb, ki so bile izkazane po izdelani strategiji ureditve mirujočega prometa v mestni občini Velenje smo s soinvestitorjem sklenili okvirni sporazum, s katerim smo se zavezali, da bomo tržni del garaž ali sami odkupili ali vzeli v lizing ali pridobili tretjega kupca. Del garaž je Mestna občina Velenje že odkupila, v proračunu za leto 2015 pa smo načrtovali še celotno dokončanje objekta. Končni nakup tržnega dela garaž pa je predviden v naslednjih letih.

Spomnimo, da sta Mestna občina Velenje in podjetje IGEM, d. o. o., soinvestitorja gradnje Poslovno stanovanjskega objekta Gorica. Mestna občina Velenje bo z investicijo pridobila 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest. Podjetje IGEM, d. o. o., financira gradnjo 15-ih tržnih stanovanj, trgovskega centra z 62 zunanjimi parkirnimi mesti, poslovnih prostorov za prodajo na trgu in okoli 460 pokritih parkirnih mest, s katerimi bomo lahko reševali težave s parkiranjem v krajevni skupnosti Gorica. Celotna vrednost investicije znaša okoli 24 milijonov evrov.

Skupna vrednost deleža Mestne občine Velenje znaša 11.240.800 evrov. S prijavo na javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je Mestna občina Velenje pridobila soinvestitorska sredstva za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest v višini 5.439.866 evra ter posojilo v višini 2.323.560 evrov.

Okvirni sporazum o poslovnem sodelovanju je bil podpisan v letu 2009, soinvestitorska pogodba pa v letu 2010. Na podlagi teh dokumentov in pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja se je pričela gradnja na obravnavanem območju.